Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilității proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică; Legea privind protecția mediului înconjurător; s.a)

4

Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității
proiectului  Legii pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică
art.15, 19; Legea privind protecția mediului înconjurător art.26; Legea
privind apărarea împotriva incendiilor art.23; ș.a.).

 

Autor nemijlocit al
proiectului  este Ministerul Economiei.

 

Potrivit notei de
fundamentare, scopul promovării proiectului constituie eliminarea situațiilor
de abuz, micșorarea poverii pentru mediul de afaceri și eficientizarea
controlului de stat asupra activității de control. Prin proiect se propune o
abordare complexă, care presupune aplicarea și implementarea unui cumul de
măsuri și mecanisme, care tind spre maximizarea transparenței controlului de
stat, eficientizarea lucrului inspectorilor, disciplinarea acestora și
demotivarea practicilor de abuz, în special, prin uniformizarea procedurilor,
uniformizarea și minimizarea documentației, aplicarea unui sistem electronic
unic de înregistrări și de gestiune a documentelor, se pune accent pe controlul
planificat și oportunități minime pentru cel inopinat, limitări în privința
aplicării măsurilor restrictive și sancțiunilor, astfel încît toate soluțiile,
în cumul, să contribuie, în mod concertat, la atingerea obiectivelor trasate. Proiectul
stabilește atribuții ale autorităților publice, proceduri administrative noi și
alte chestiuni vizînd activitatea acestora, incluzînd lista organelor de
control și domeniile aferente acestora, inclusiv Lista autorităților publice
care aplică Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător.

 

Nota informativă a
proiectului de act legislativ nu conține o argumentare suficientă a promovării
proiectului. Aceasta descrie de o manieră  succintă elementele constitutive ale prevederilor
din proiect și abordează superficial unele elemente de novație legislativă.

Astfel, argumentarea proiectului este insuficientă în partea ce ține de
evidențierea necesității armonizării actului legislativ cu reglementările
legislației comunitare (doar menționarea că propunerile din lege se bazează pe
ultimele practici și recomandări la nivelul OECD în privința reformărilor în
domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător nu este
suficientă), finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări,
locul actului în sistemul legislației, referințele la reglementările
corespondente ale legislației comunitare și nivelul compatibilității
proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză, analiza de impact al
acestuia asupra activității de întreprinzător, inclusiv fundamentarea
economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită
cheltuieli financiare și de altă natură.

 

Anumite prevederi ale
proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale legislației,
concurența normelor de drept fiind un factor al coruptibilității.

 

Din textul proiectului
rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup,
corelate interesului public general. Astfel, prin proiect sunt promovate
interesele/beneficiile persoanelor care practică activitate de întreprinzător
prin reducerea poverii asupra agenților economici, în special prin scăderea
numărului de controale, dar și prin asigurarea proporționalității acestora.

 

Formulările conținute în
proiect nu sunt suficient de clare și concise, exprimările nu întrunesc, în
totalitate, rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic.

 

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-687.html

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.