Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la depozitarul central al valorilor mobiliare

6

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la depozitarul
central al valorilor mobiliare din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este un grup de deputați în
Parlament.

 

Potrivit autorilor, proiectul a fost elaborat întru
executarea art. V, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62 din 08.04.2016 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative. Totuși, este de menționat că,
în temeiul normelor citate, Guvernul a fost cel obligat să elaboreze și să
prezinte Parlamentului proiectul de lege cu privire la Depozitarul central
unic. Proiectul nu a fost supus procedurilor de consultare direcționată cu
părțile interesate, rigori prescrise de Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind
transparența în procesul decizional.

Nu este clară opinia actorilor de bază în domeniu (Comisia Națională a Pieței
Financiare, societățile de registru, Depozitarul Național de Valori Mobiliare
al Moldovei) asupra proiectului. Mai mult, pe web-site-ul Parlamentului
lipsește avizul Guvernului referitor la inițiativa legislativă, deși autorități
din subordinea Guvernului vor deține competențe în implementarea proiectului.
Mai mult, potrivit art. 6 alin. (2) din proiect, Depozitarul central va trebui
să dețină un capital de 1 milion EUR, buna parte a acestuia (dacă nu toată
suma) urmînd a fi subscrisă și vărsată de Banca Națională a Moldovei, care, în
condițiile art. 47 alin. (5) lit. b) din proiect, va trebui să dețină cel puțin
2/3 din acțiunile depozitarului central. În acest context, avizul Guvernului este
obligatoriu.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conține o
argumentare suficientă a promovării proiectului. În pofida exigențelor art. 20
din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, nota
informativă nu conține: analiza fundamentală a finalităților urmărite prin
implementarea noilor reglementări, a efectului social, economic și de altă
natură al realizării proiectului; fundamentarea economico-financiară a
proiectului; analiza impactului de reglementare.

Prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei,
în cazul adoptării acestuia, respectarea principiilor transparenței,
participării și responsabilizării va fi asigurată insuficient.

 

Proiectul necesită a fi revăzut esențial în partea ce
ține de limbaj și expresie juridică. La fel, necesită a fi revizuit conceptul
proiectului în partea ce ține de funcțiile de licențiere, reglementare și supraveghere
a depozitarului central. Atribuirea Băncii Naționale a Moldovei a acestor
funcții, plasează Banca Națională a Moldovei într-o stare permanentă de
conflict de interese. Or, BNM, în condițiile art. 4 din proiect, va fi unul din
acționarii depozitarului central. Mai mult, în conformitate cu art. 47 alin. (5)
din proiect, în perioada intermediară, BNM va deține cel puțin 2/3 din
acțiunile depozitarului central. Evident, fiind acționar, BNM va fi interesată
în obținerea licenței, interes privat care periclitează esențial interesul
public, ce rezidă în licențierea depozitarului central doar dacă acesta
corespunde cerințelor legii. În situația de conflict de interese permanent, BNM
ar putea fi părtinitoare în exercitarea funcțiilor sale și, prin urmare,
mecanismele de licențiere, reglementare și supraveghere a depozitarului central
ar putea să fie ineficiente. De asemenea, în raportul de expertiză s-a arătat  că proiectul nu asigură, într-o manieră
suficientă, eventuala responsabilizare a depozitarului central, fapt care, de
rînd cu mecanismele de licențiere, reglementare și supraveghere ineficiente,
dar și transparența insuficienta, sporește vulnerabilitatea proiectului, ceea
ce ar putea aduce la neasigurarea, într-o manieră suficientă, a punerii în
exercițiu a unor drepturi garantate constituțional (Dreptul la proprietate
privată și protecția acesteia (art. 46 din Constituția RM), Dreptul la acces la
justiție (art. 20 din Constituția RM)).

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-734.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia