Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la salarizarea judecătorilor

13

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege
 cu privire la salarizarea judecătorilor.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Președintele
Republicii Moldova.

Potrivit autorului, "proiectul de lege privind
salarizarea judecătorilor este elaborat în scopul reglementării modului și
condițiilor de salarizare a judecătorilor, inclusiv a cuantumurilor salariilor
acestora, instituind un sistem unitar de salarizare a judecătorilor bazat pe
salariul mediu pe economie, stabilit anual de Guvern, ca unitate de
referință".

Nota informatică conține: o justificare suficientă a
promovării proiectului de act legislativ, fiind făcută referință atît la cadrul
juridic național, cît și la diverse documente internaționale; o estimare a
mijloacelor financiare necesare pentru acoperirea salariilor și a pensiilor
judecătorilor, care vor fi necesare pentru implementarea proiectului de Lege,
în cazul în care acesta va fi adoptat de Parlament. Deși acest proiect de Lege
nu reglementează activitatea de întreprinzător, totuși implementarea efectivă a
acestuia, influențează toate relațiile sociale și economice din țară.  Din această perspectivă, în nota de
fundamentare ar fi trebuit să fie analizat și impactul proiectului legii asupra
economiei și bugetului țării, precum și beneficiile legii pentru societate, în
general.

În raportul de expertiză s-a constatat că, în general,
prevederile proiectului Legii privind salarizarea judecătorilor sînt
compatibile cu legislația națională. Cu toate acestea, s-a atras atenția asupra
următoarelor deficiențe a proiectului:

1.Unele prevederi ale proiectului comportă aceiași încărcătură de conținut ca
și legislația în vigoare – norme repetitive. De exemplu, art.8 din proiect
repetă conținutul art.20 prim din Legea cu privire la statutul judecătorului.

2.Proiectul conține prevederi, care nu comportă vreo încărcătură juridică nouă,
față de regulile stabilite în legislația deja existentă – norme inutile. De
exemplu, alin.(1) din art.2; art.11, art.14 din proiect. Ar fi oportun ca
aceste norme să fie excluse.

3.Articolul 3 din proiect necesită a fi reformulat, întrucît:
a) ajutorul material, potrivit art.2 din Legea cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar și art.5 din Legea privind sistemul de
salarizare a funcționarilor publici nu constituie salariu.
b) premiul unic nu poate fi parte a salariului lunar.

4.În alin.(3) din art.1 a fost omis Președintele CSM.

În concluziile expertizei s-a arătat  că necesitatea promovării și adoptării
proiectului de Lege privind salarizarea judecătorilor este incontestabilă și
dictată de realitățile sociale și de politicile de reformare a sistemului
judiciar. Proiectul legii poate fi promovat și adoptat, dar numai după
desfășurarea unor dezbateri publice cît mai largi, mai ales, în mediul
judecătorilor și ținîndu-se cont de obiecțiile enunțate în raport.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe
adresa:
https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-537.html

Această
expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
"Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative
etapa V", care  este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.