Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la sistemul administrației penitenciare

8

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza proiectului Legii cu privire la sistemul administrației penitenciare
din perspectiva drepturilor omului.

 

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Justiției.       .

 

Potrivit notei informative, scopul proiectului de lege promovat este
reformarea sistemului penitenciar, formarea și menținerea unui personal
profesionist, demilitarizat și cu un statut permanent, care să acorde dreptul
la avantajele unei cariere administrative. Totodată, elaborarea proiectului
este prevăzută și de Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii
2011-2016, aprobată prin Legea nr.23/2011, Planului de măsuri pe anii 2004-2020
privind realizarea Concepției reformării sistemului penitenciar, aprobat prin
HG nr.1624 din 31 decembrie 2003 și pentru racordarea cadrului legislativ din
domeniu la Ansamblul de Reguli minime pentru tratamentul deținuților, aprobate
prin Rezoluția nr.663 C (XXIV) din 31 iulie 1957 al Consiliului Economic și
Social al ONU și recomandările referitoare la acesta.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Deși
implementarea proiectului presupune cheltuieli, fundamentarea
economico-financiară poartă un caracter vag.

 

Proiectul/actul normativ este conform parțial
Constituției. Astfel, autorul proiectului propune să reglementeze calcularea
vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu (art.59) însă, în
conformitate cu dispozițiile art. 21 alin.(2) din Legea nr.355 din 23.12.2005
cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar ”modul de calculare a
perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă se
stabilește de Guvern”. Prin urmare, intenția autorului de substituire a
competențelor instituționale este în contradicție cu principiul separației
puterilor în stat (art.6 din Constituție separația și colaborarea puterilor).

Prevederile proiectului corespund parțial legislației în
vigoare. Autorul proiectului face uz de derogări de la normele existente fără a
motiva acest fapt în nota informativă. Cu titlu de exemplu, normele de
instituire a perioadei de probă – 1 an la angajarea funcționarului în sistemul
administrației penitenciare (alin.(5) art.26) – contravin dispozițiilor art.31
alin.(4) din Legea nr.158 cu privire la funcția publică și statutului
funcționarului public, care stabilesc 6 luni pentru perioada de probă la
angajarea funcționarului public.

 

Intenția autorului de a păstra pentru funcționarii
publici gradele speciale, similare gradelor militare, contravine Strategiei de
reformare a sectorului justiției și, în acest sens, proiectul nu contribuie la
realizarea obiectivului major privind demilitarizarea personalului penitenciar.

 

Proiectul nu conține dispoziții ce țin de un sistem de
management modern, simplu și clar definit la nivel de penitenciar. Autorul
propune o structură organizațională și de funcționare internă a penitenciarului
construită mai mult pe verticală (specific managementului militar) decât pe
orizontală. Ierarhizarea personalului după grade speciale, grade calificate în
paralel cu ierarhia după funcții face structura ierarhică interioară în acest
sens complicată și confuză ( art.19, 20 și 41).


Raportul complet poate fi accesat pe adresa:
 https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-750.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia