Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la avocatură

6

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1260-XV
din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.8, 9, 10, ș.a.).

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este
Ministerul Justiției.

Potrivit
notei informative, proiectul a fost elaborat în scopul realizării mai multor
măsuri din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a
sectorului justiției pentru anii 2011-2016. În opinia autorului, proiectul,
prin modificarea și completarea Legii cu privire la avocatură ar urma să
conțină reglementări ample de fortificare a profesiei de avocat prin:
stabilirea unor criterii clare și transparente, bazate pe merit, de accedere în
profesia de avocat; – consolidarea sistemului de asigurare de răspundere civilă
în profesia de avocat;  fortificarea
mecanismelor de răspundere disciplinară în profesia de avocat; implicarea
reprezentanților societății civile în procesul de supraveghere a legislației cu
privire la etica profesională a avocaților.

Nota
informativă la proiect nu conține o analiză a nivelului de compatibilitate a
proiectului cu standardele internaționale relevante domeniului reglementat.
Totodată, proiectul și nu este fundamentat economico-financiar, deși
implementarea acestuia presupune cheltuieli financiare. Autorul insistă asupra
faptului că cheltuielile aferente proiectului nu vor fi acoperite din bugetul
de stat, evitînd să estimeze eventualele costuri ale proiectului, dar și să
concretizeze cine le va suporta.

Din textul proiectului nu rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor
interese/beneficii de grup sau individuale, care ar fi necorelate sau contrare
interesului public general. Unele prevederi din proiect, la aplicarea
ulterioară a acestora, ar putea aduce atingere intereselor
(drepturilor/libertăților) anumitor categorii de persoane (beneficiari ai
serviciilor de asistență juridică oferite de avocați/avocați).

Prin
proiect, se instituie anumite competențe ale Ministerului Justiției, referitor
la care au fost reținute obiecții. Cu titlu de exemplu, se instituie
competențele Ministerului Justiției în ținerea Registrului de stat al
avocaților și formelor de organizare a activității de avocat. Normele sînt
lacunare în partea ce ține de accesul la informațiile conținute în Registru,
caracterul public al acestor informații. Aceasta ar putea aduce atingere drepturilor
beneficiarilor serviciilor de asistență juridică acordate de avocați. La fel,
au fost reținute obiecții esențiale privind competențele organelor de
autoadministrare ale avocaților, modul de organizare și desfășurare a
activității acestora.

În raportul de expertiză s-a arătat că, în linii generale, proiectul este
oportun, însă scopul urmărit nu va fi realizat fără o îmbunătățire a acestuia,
inclusiv prin tratarea corespunzătoare a elementelor de coruptibilitate și
altor riscuri identificate, și anume: atribuții excesive / contrare statutului;
atribuții extensive de reglementare; cerințe excesive pentru exercitarea
drepturilor / obligații excesive; concurența normelor de drept; formulare
ambiguă care admite interpretări abuzive; lacune de drept; lipsa / ambiguitatea
procedurilor administrative; lipsa / insuficiența accesului la informația de
interes public; norme de trimitere; neasigurarea reprezentativității,
legitimității, eficienței, credibilității și utilității lucrărilor Congresului;
nerespectarea exigențelor tehnicii legislative; norme inoportune;  norme irealizabile; stabilirea unor termene
nejustificate; utilizarea termenilor diferiți cu referință la același fenomen /
aceluiași termen pentru fenomene diferite.

Totodată, în concluziile raportului de expertiză s-a arătat că este importantă
completarea normelor cu prevederi exprese în partea ce ține de mandatul
organelor (membrilor organelor) Uniunii Avocaților, obținut anterior punerii în
aplicare a noilor prevederi (eventuala exercitare a atribuțiilor pînă la
expirarea mandatului).

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-667.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.