Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privatizării fondului de locuințe; Legea despre statutul deputatului în Parlament; ș.a.)

5

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privatizării fondului de locuințe art.6, 11; Legea despre
statutul deputatului în Parlament art.26; ș.a.) din perspectiva drepturilor
omului.

 

Autor al proiectului de Lege este  Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor.       .

 

Potrivit autorului, elaborarea prezentului proiect de
lege rezultă din necesitatea excluderii neconcordanțelor între prevederile
Legii cu privire la locuințe și actele normative care reglementează raporturile
juridice din domeniu: Legea privatizării fondului de locuințe, Legea privind
administrația publică locală, Legea despre statutul deputatului în Parlament,
Legea privind asigurarea activității Președintelui Republicii Moldova, Legea cu
privire la activitatea poliției și statutul polițistului și Codul contravențional
al Republicii Moldova.

 

Nota informativă a proiectului are un caracter și
conținut general și nu conține toate elementele unei fundamentări necesare
proiectului de act legislativ, așa cum prevede Legea privind actele
legislative. Totodată, aceasta este incompletă, nefiind ajustată și completată
cu informațiile necesare, ce au rezultat din revizuirea substanțială a
conținutului textului proiectului.

Deși autorul a menționat în nota informativă că proiectul de lege a fost
consultat cu un șir de ministere, federații, confederații, asociații obștești,
avizele acestora lipsesc, iar pe pagina web a Parlamentului sînt plasate doar
avizul Ministerului Justiției și Raportul de expertiză al Centrului Național
Anticorupție. Totodată, în raportul de expertiză s-a arătat că deși autorul
menționează că a consultat Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM),
opinia CALM nu a fost anexată. Acest lucru era necesar întrucît proiectul
stabilește un șir de competențe noi pentru primar.

În mare parte proiectul corespunde prevederilor legislației corelative. Totuși,
unele propuneri se contrazic cu prevederi din alte legi, iar altele sunt expuse
deficitar, ceea ce va crea confuzii la aplicarea lor în practică.

Proiectul nu aduce atingere soluțiilor expuse de CtEDO în interpretarea
Convenției pentru apărarea drepturilor omului. Totuși, unele norme din proiect,
în varianta în care sînt expuse la moment, la aplicare în practică ar putea
duce la apariția situațiilor de încălcare a drepturilor consacrate în Convenția
Europeană privind Drepturile Omului.

În raportul de expertiză au fost identificați următorii factori de
vulnerabilitate:

1. Autorul instituie competențe noi pentru primar, chiar improprii, care nu
se regăsesc în competențele autorităților administrației publice locale de
nivelul întîi, prevăzute de Legea cu privire la locuințe;

2. Autorul utilizează în proiect termeni neuniformi celor existenți în legislația
cu privire la locuințe;

3. La inserarea unor norme ce prevăd răspunderea contravențională, autorul
a schimbat conținutul normei materiale prevăzute în legea cu privire la
locuințe și chiar a inserat acțiuni neprevăzute de legea cu privire la
locuințe;

4. Norma prin care poate fi tras la răspundere contravențională
proprietarul sau locatarul care refuză nemotivat să asigure accesul în locuință
sau încăperea cu altă destinație decît cea de locuință în blocul locativ a
reprezentantului administratorului – va admite interpretări și abuzuri la
aplicare în practică, prejudiciind drepturile proprietarilor sau locaratilor.
Aceasta se datorează omiterii reglementării detaliate în legea cu privire la
locuințe a condițiilor, circumstanțelor și obligațiilor ce trebuie îndeplinite
în prealabil de reprezentantul administratorului pentru ca proprietarul sau
locataraul să-i poată asigura accesul în locuință.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-716.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia