Interese la Ialoveni

4

La ședința Con­si­li­u­lui Oră­șe­nesc Ialo­veni din 14 apri­lie 2016, con­si­li­e­rii PD și PL au votat împo­triva unei pro­pu­neri de a ame­naja un teren din cen­trul ora­șu­lui Ialo­veni, ampla­sat într-un sens gira­to­riu de pe str. Ale­xan­dru cel Bun din loca­li­tate. Deci­zia a nemul­țu­mit con­du­ce­rea Pri­mă­riei, care a venit cu acu­za­ții în adresa con­si­li­e­ru­lui Oleg Cara­cu­ian, fiul fos­tu­lui pri­mar al loca­li­tă­ții, Ghe­or­ghe Cara­cu­ian. „În loc ca pe acest teren să avem ceva sim­bo­lic, cu o anu­mită sem­ni­fi­ca­ție pen­tru ialo­ve­neni, o carte de vizită a ora­șu­lui, avem în rea­li­tate o rugină de afișă a fir­mei lui Oleg Cara­cu­ian”, se spune într-un mesaj al con­du­ce­rii Pri­mă­riei Ialo­veni.

Citește mai mult: http://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/interese-la-ialoveni 

Această publi­ca­ție a fost ela­bo­rată în cadrul unui pro­iect imple­men­tat de CAPC cu susți­ne­rea ofe­rită de Euro­pean Endow­ment for Demo­cracy (EED). Opi­ni­ile expri­mate apa­rțin auto­ri­lor și nu reflectă în mod nece­sar pozi­ția EED.