Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea Codului de procedură penală

6

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Justiției.

Potrivit autorilor, prin proiect se propune modificarea
și completarea Codului de procedură penală, astfel, încît să fie asigurată
respectarea drepturilor, intereselor și libertăților omului în procesul penal.
În opinia autorilor, lentoarea justiției penale ar putea fi remediată nu numai
prin mijloace care îi sunt destinate, ci și printr-o mai bună definire a
priorităților în cadrul politicilor penale, atît în ceea ce privește forma, cît
și fondul prin: recurgerea la principiul oportunității urmăririi penale;  recurgerea, pentru a rezolva problema
infracțiunilor ușoare, mai puțin grave la procedurile similare, împăcarea
părților, medierea, simplificarea procedurilor ordinare simple; asigurarea
egalității armelor în procesul penal; asigurarea unicității practicii
judecătorești.

Nota informativă conține o justificare suficientă a
promovării proiectului, însă mai multe prevederi ar necesita argumentare
suplimentară, astfel încît să fie înțeleasă logica propunerilor. Deși
implementarea proiectului presupune cheltuieli finanicare, nota informativă nu
conține o fundamentare economico-finanicară.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că
existența unui cadru normativ procesual-penal adecvat este de interes major
într-un stat de drept. Procedurile penale implică nemijlocit afectarea
intereselor, drepturilor și libertăților omului. Statul, în acest sens, este
obligat să acorde maxime garanții în ce privește echilibrul între eventuala ingerință
și interesul general. În opinia CAPC, orice operare de modificări și completări
ale unei legi vor avea efectul scontat, doar dacă acestea sunt calitative.

Proiectul necesită o
redactare substanțială atît sub aspectul limbajului și expresiei juridice, cît
și sub aspectul potențialului coruptibil, urmînd a fi revizuite normele:
neclare și/sau inoportune; care delimitează competențele după formula
"este în drept", "poate"; 
care conțin formulări ambigui ce admit interpretări abuzive; prin care
se introduc termeni noi ce nu au o definiție; prin care se pun în uz termeni
diferiți cu referință la aceleași fenomene sau același termen pentru fenomene
diferite; care nu oferă mecanisme suficiente de contestare a deciziilor
acțiunilor entităților publice; care omit să stabilească termene sau stabilesc
termene nejustificate pentru ca persoanele să-și poată exercita efectiv
drepturile conferite; care limitează dreptul la apărare sau nu oferă suficiente
garanții principiului egalității armelor; care sînt concurente cu norme din
alte legi.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.