Politică de confidențialitate

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile siteului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 Drepturile asupra conținutului site-ului

 Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Informații personale

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.
Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail.

CAPC va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

 Unele informaţii solicitate prin intermediul siteului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile legii Nr. 133 în 08.07.2011 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest site, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

 Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de CAPC utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea CAPC .
În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

CAPC nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe siteurile unor terţi, la care se face trimitere pe siteul său.

Încheierea acordului
Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.