Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice

4

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea și
completarea Legii comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 din
perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Tehnologiei
Informației și Comunicațiilor.

 

Potrivit notei informative, „modificările au drept scop
asigurarea punerii în aplicare a unui mecanism de utilizare eficientă a
spectrului de frecvențe radio și a resurselor de numerotare, crearea
condițiilor pentru o concurență eficientă, consolidarea pieței interne,
sporirea protecției drepturilor utilizatorilor finali, a confidențialității și
a datelor cu caracter personal, implementarea mecanismelor de asigurare a
accesului și interconectării, a securității și integrității rețelelor și/sau
serviciilor publice de comunicații electronice, garantarea independenței
autorității naționale de reglementare etc. integrității rețelelor și/sau
serviciilor publice de comunicații electronice, garantarea independenței
autorității naționale de reglementare etc”.

Nota informativă a proiectului nu conține o argumentare suficientă a promovării
proiectului. Astfel, după o enumerare exhaustivă a tuturor directivelor UE din
domeniu, nota informativă enunță de o manieră extrem de succintă unele
prevederi ale proiectului, fără vreo descriere a principaleleor prevederi ale
proiectului și a elementelor de novație legislativă. Conținutul notei
informative este atît de neînsemnat și neîngrijit din perspectiva logicii
expunerii gîndurilor, în raport cu volumul modificărilor promovate de autor,
încît putem constata că aceasta este quasi-inexistentă.

Nota informativă nu face nici o referință la faptul că ar fi fost făcută o
evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost
efectuate anumite calcule economico-financiare. Totodată, considerăm că,
proiectul de lege nu a fost supus unei analize a impactului de reglementare,
așa cum prevăd cerințele normelor art. 4 și art. 13 din Legea privind
principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător nr. 235-XVI
din 20 iulie 2006, precum și a Metodologiei de analiză a impactului de
reglementare și de monitorizare a eficienței actului de reglementare, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.

Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea
principiului transparenței va fi asigurată insuficient, iar respectarea
principiilor participării și responsabilizării nu va fi asigurată.

Proiectul de Lege este conform standardelor internaționale și jurisprudenței
Curții Constituționale și este parțial conform legislației corelative și
jurisprudenței CtEDO. Proiectul de Lege nu respectă principiile coerenței,
consecvenței și echilibrului între reglementările concurente. Articolele din
proiect sint extrem de voluminoase (a se vedea p.16, 17, 18, 21 și altele).
Sensul unor dispoziții de conținut se repetă, iar unele dispoziții mai degrabă
ar trebui să facă parte dintr-un act normativ subordonat legii sau parte
componentă a unor instrucțiuni. Textul proiectului nu respectă regulile limbajului,
ortografiei și punctuației în actul legislativ stabilite de art.19 din Legea
privind actele legislative.

Anumite competențe ale autorităților publice sînt de natură fie să nesocotească
drepturile/interesele unor agenți economici, fie să genereze abuzuri din partea
autorităților publice (în special, este vorba de normele care stabilesc
competențe prin formulări de tipul, „poate”, „este în drept”).

În concluzile raportului s-a arătat că proiectul de lege nu poate fi promovat
în redacția actuală și necesită o revizuire considerabilă, inclusiv examinarea
oportunității adoptării într-o nouă redacție a Legii comunicațiilor
electronice.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-747.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia