Anunț privind achiziția de servicii de audit

46

Asociația obștească Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit instituțional pentru anul 2022, așa cum este stipulat în Grant Agreement between The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida and Center for the Analysis and Prevention of Corruption Moldova (CAPC) regarding Core Support. Auditul va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISA) emise de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). În plus, va fi efectuată o atribuire conform Standardelor Internaționale pentru Serviciile Conexe (ISRS) 4400. Auditul și misiunea suplimentară vor fi efectuate de un auditor extern, independent și calificat.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descriși mai jos, în baza unui contract de prestare servicii.

Obiectivele și domeniul de aplicare al auditului

Obiectivul este de a audita raportul financiar pentru anul 2022, așa cum este prezentat către Sida și de a exprima o opinie de audit în conformitate cu ISA, aplicînd ISA 800/ISA 805, privitor la corespunderea raportului financiar privind implementarea „Core Support CAPC” prevederilor Grant Agreement between The Swedish International Development Cooperation Agency, Sida and Center for the Analysis and Prevention of Corruption Moldova (CAPC) regarding Core Support, evidențelor contabile și cerințelor Sida pentru raportarea financiară, inclusiv celor stabilite în anexe.

Sarcina tehnică

Auditul se va desfășura în conformitate cu Standardele internaționale privind auditul ISA 800/ISA 805 și Politica de audit a CAPC.

Compania de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele şi actele contabile ale CAPC  cît privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a mijloacelor financiare ale CAPC.

CAPC va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul la orice informații necesare.

Sarcina suplimentară, conform procedurilor convenite ISRS 4400, de examinat următoarele domenii, în conformitate cu Termenii de referință de mai jos:

Proceduri obligatorii care trebuie incluse:

 1. De observat dacă raportul financiar este structurat într-un mod care să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat.
 2. De observat și verificat dacă raportul financiar oferă informații cu privire la:
  – Rezultatul financiar pe linie bugetară (venituri și cheltuieli) pentru perioada de raportare și coloane pentru informații cumulate privind perioadele anterioare conform acordului actual.
  – Dacă este cazul, de comparat dacă soldul inițial pentru perioada de raportare se potrivește cu soldul final din perioada de raportare anterioară.
  – De dezvăluit veniturile/pierderile valutare. De solicitat informații și de confirmat, dacă dezvăluirea include întregul lanț de schimb valutar, de la plățile Sida până la gestionarea proiectului/programului în cadrul organizației în monedă locală (valută), dacă este cazul.
  – Note explicative (de exemplu, principiile contabile aplicabile raportării financiare).
  – Suma fondurilor, care au fost transferate partenerilor de implementare, după caz.
 3. a) De solicitat informații și de verificat frecvența costurilor salariale în perioada de raportare, debitate de proiect/program.
  De ales un eșantion din trei persoane pentru trei luni diferite și:
  b) De cerut și de verificat, dacă există documente justificative pentru costurile salariale debitate.
  c) De cerut și de verificat, dacă timpul efectiv lucrat este documentat și verificat de un manager. De cerut și de verificat frecvența cu care se realizează reconcilierea dintre timpul debitat și timpul efectiv lucrat.
  d) De verificat, dacă se respectă legislația fiscală aplicabilă privind impozitele pe venitul personal (PAYE) și taxele de asigurări sociale.

4. a) De verificat și de confirmat faptul că soldul fondului necheltuit (conform raportului financiar) la sfârșitul exercițiului financiar este în concordanță cu informațiile furnizate în sistemul contabil și/sau contul bancar.
b) Privitor la ultimul an: de verificat și de confirmat soldul fondului necheltuit (inclusiv veniturile din diferența de schimb valutar) în raportul financiar și de confirmat suma care va fi rambursată către Sida.

Raportarea

Raportarea va fi semnată de auditorul responsabil (nu doar firma de audit) și va include titlul auditorului responsabil.

În rezultatul auditului, pînă la data de 28 aprilie 2023, Compania selectată va furniza:

Raportarea din misiunea ISA

 • Raportul de audit, în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf. şi word.), în conformitate cu formatul din standardul ISA 800/805. Opinia auditorului trebuie exprimată în mod clar. La raportul de audit se va anexa raportul financiar care a constituit obiectul auditului.
 • Scrisoarea de management, care va conține: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; calitatea controlului intern al CAPC; lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandări, rînduite în ordinea prioritară, pentru a înlătura deficiențele identificate; măsurile luate organizație pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare (dacă auditul anterior nu a avut constatări sau puncte slabe care să fie urmărite, o clarificare a acestui fapt trebuie să fie dezvăluită în raportarea de audit); secțiunea pentru răspunsul/comentariile CAPC la punctele slabe identificate. Dacă auditorul evaluează că nu au fost identificate constatări sau puncte slabe în timpul auditului, o explicație a acestei evaluări trebuie să fie dezvăluită în raportarea de audit.

Raportarea din atribuirea ISRS 4400

 • Raportul privind procedurile convenite, care va conține, inclusiv descrierea tuturor procedurilor efectuate și constatările raportate în conformitate cu cerințele din Standardul internațional pentru servicii conexe 4400. Dacă este cazul, dimensiunea eșantionului va fi menționată în raport.

Conținutul ofertei

 • datele de contact ale companiei de audit;
 • descrierea companiei de audit ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • CV-ul persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea CAPC;
 • copia licenței pentru activitatea de audit;
 • oferta financiară.

Oferta urmează a fi datată, semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa contact@capc.md  sau capc.office.contact@gmail.com pînă la data de 23 februarie 2023.

În procesul de selecție a companiei de audit, vor fi aplicate următoarele CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

 • experiența de cel puțin 3 ani în domeniul auditului organizațiilor necomerciale;
 • calificarea echipei de audit;
 • imaginea și reputația ireproșabilă a entității de audit;
 • lipsa relațiilor de afiliere cu personalul CAPC, inclusiv fondatorii și membrii Consiliului de Administrare a CAPC;
 • alte criterii relevante, care ar putea asigura departajarea ofertanților, inclusiv oferta financiară.

Ofertele care nu respectă condițiile enunțate în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: capc.office.contact@gmail.com