CAPC anunță concurs pentru selectarea unei companii pentru prestarea serviciilor de audit financiar

37

Asociația obștească Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit financiar pentru anul 2023.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descriși mai jos, în baza unui contract de prestare servicii.

OBIECTUL AUDITULUI:

Compania de audit selectată va efectua auditul financiar al CAPC pentru anul 2023.

Potrivit p.5 din Politica de audit al CAPC, ”Auditul financiar se desfășoară în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare ale CAPC, în ansamblu, nu conțin denaturări semnificative ca urmare a fraudei sau erorii, activitate ce se finalizează cu exprimarea unei opinii cu privire la faptul dacă situațiile financiare sînt prezentate conform cadrului normativ național aplicabil de raportare financiară”.

Potrivit p.12 din Politica de audit al CAPC, ”Auditul anual cuprinde controlul evidenței contabile și a situației financiare a CAPC pentru un an calendaristic”.

Compania de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele şi actele contabile ale CAPC  cît privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a mijloacelor financiare ale CAPC.

CAPC va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul la orice informații necesare.

SARCINA TEHNICĂ

Auditul se va desfășura în conformitate cu Standardele internaționale privind auditul 700 (ISA 700) și Politica de audit a CAPC.

În rezultatul auditului, pînă la data de 10 mai 2024, Compania selectată va furniza:

 • Raportul de audit, în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf. şi word.)
 • Scrisoarea de management, care va conține: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; calitatea controlului intern al CAPC; lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandări, rînduite în ordinea prioritară, pentru a înlătura deficiențele identificate; secțiunea pentru răspunsul/comentariile CAPC la punctele slabe identificate

CONȚINUTUL OFERTEI

 • datele de contact ale companiei de audit;
 • descrierea companiei de audit ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • CV-ul persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea CAPC;
 • copia licenței pentru activitatea de audit;
 • oferta financiară.

Oferta urmează a fi datată, semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa contact@capc.md pînă la data de 10 aprilie 2024.

În procesul de selecție a companiei de audit, vor fi aplicate următoarele CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

 • experiența de cel puțin 3 ani în domeniul auditului organizațiilor necomerciale;
 • calificarea echipei de audit;
 • imaginea și reputația ireproșabilă a entității de audit;
 • lipsa relațiilor de afiliere cu personalul CAPC, inclusiv fondatorii și membrii Consiliului de administrare a CAPC;
 • alte criterii relevante, care ar putea asigura departajarea ofertanților, inclusiv oferta financiară.

Ofertele care nu respectă condițiile enunțate în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@capc.md