Modificările cadrului normativ privind declararea averilor și intereselor necesită o reexaminare riguroasă și consultări publice largi

715

Chișinău, 04 iulie 2024 – Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a supus expertizei proiectul Legii privind modificarea unor acte normative referitoare la mecanismul declarării averilor și intereselor, inițiat de un grup de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. În urma evaluării, raportul de expertiză al CAPC a identificat o serie de obiecții conceptuale critice, inclusiv a înaintat sugestii de eliminare a prevederilor care afectează drepturile omului și prezintă un potențial coruptibil.

O primă recomandare a raportului ar fi necesitatea inițierii proiectelor de acte normative în domeniul anticorupție prin intermediul Guvernului, pentru a asigura o calitate sporită și transparență în procesul de promovare. Or, această abordare nu doar că va contribui la îmbunătățirea calității legislației, dar și va contribui la responsabilizarea autorilor.

De asemenea, CAPC a subliniat că autorii proiectului au neglijat etapa de informare publică, conform legislației în vigoare, care prevede consultarea cetățenilor și a societății civile prin diverse modalități specifice.

Raportul de expertiză a evidențiat, în același timp, că proiectul conține propuneri care afectează grav principiile fundamentale ale activității Autorității Naționale de Integritate (ANI), cum ar fi independența, transparența și celeritatea. Aceste propuneri ar putea degrada starea actuală din domeniu, introducând norme care cresc vulnerabilitatea și coruptibilitatea proceselor și procedurilor în cadrul activității ANI.

Nota de fundamentare a proiectului nu este convingătoare în prezentarea condițiilor care au impus elaborarea actului normativ și a finalităților urmărite, iar referitor la mai multe aspecte, aceasta conține constatări îndoielnice.

Expertiza a evidențiat preocupări referitoare la eliminarea auditului anual al ANI și la excluderea prevederilor privind prezentarea raportului anual al ANI în plenul Parlamentului, aspecte criticate pentru potențialul lor de a reduce responsabilizarea și controlul activității ANI.

Mai multe obiecții au vizat prevederile proiectului considerate controversate și susceptibile de a afecta independența inspectorilor de integritate în exercitarea atribuțiilor lor, în special în ceea ce privește extinderea competențelor de control și supraveghere atribuite vice-președintelui ANI.

În contextul constatărilor raportului de expertiză, CAPC recomandă  reexaminarea proiectului și organizarea unor consultări publice extinse pentru a asigura coerența normativă, transparența adecvată și respectarea principiilor fundamentale ale bunei guvernări.

Raportul de expertiză integral este disponibil pe pagina web a CAPC și poate fi accesat la următorul link: https://shorturl.at/1Jt5Z.

Raportul de expertiză al CAPC a fost elaborat în cadrul Proiectului „Core support to the CAPC”, implementat cu suportul Suediei. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.