CAPC selectează expert/expertă pentru elaborarea Raportului de cartografiere a impactului politicilor anticorupție asupra sectorului de mediu

177

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției selectează un expert/o expertă pentru elaborarea Raportului de cartografiere a impactului politicilor anticorupție asupra sectorului de mediu.

Locație: Chișinău/Moldova

Proiect: „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Swedish International Development Cooperation Agency

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Data de începere: Octombrie 2022

Durata: Octombrie 2022 – Decembrie 2022

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC). Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) este o organizație neguvernamentală fondată în 2004. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente novatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

  1. Obiectiv

Selectarea unui expert/unei experte pentru elaborarea Raportului de cartografiere a impactului politicilor anticorupție asupra sectorului de mediu.

Instrumentele de control al corupției, monitorizarea și evaluarea politicilor și instituționale sunt extrem de importante în sectoarele de interes public, în special în problemele legate de mediu, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a țării. Manifestările de corupție duc la supra-exploatarea resurselor naturale și reduc eficiența programelor de mediu și dezvoltare durabilă din cauza abuzurilor agenților publici.

Cadrul normativ al Republicii Moldova prevede mai multe proceduri și instrumente anticorupție, aplicabile sectorului de mediu, completate cu măsurile suplimentare pentru diminuarea riscurilor de corupție prevăzute în Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului (pentru anii 2018-2020). Obiectivul general anticorupție trasat pentru sectorul de mediu constă în consolidarea integrității, responsabilității, transparenței și a rezistenței față de riscurile de corupție în rîndurile funcționarilor publici angajați în cadrul autorităților administrative și instituțiilor publice din sectorul de mediu. Rapoartele alternative de monitorizare și evaluare concluzionează că politicile anticorupție în sectorul de mediu nu și-au atins rezultatele scontate, iar în multe domenii situația legată de coruptibilitate, transparență și capacitatea instituțiilor s-a înrăutățit.

Evaluarea integrității instituționale în cadrul autorităților publice de mediu, efectuată de către Centrul Național Anticorupție, a depistat numeroase deficiențe și riscuri de corupție în activitatea acestora, care pot aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, așa cum prevede art.37 din Constituția Republici Moldova. Vulnerabilitatea sectorului și probabilitatea înaltă de materializare a riscurilor de corupție reiese și din rezultatele testului de integritate profesională și numărul cauzelor penale pornite pentru acte de corupție comise de către angajații acestor autorități publice. În anul 2020 doar 14% din inspectorii de mediu testați din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au înregistrat rezultat pozitiv, iar în cadrul Agenţiei „Moldsilva” şi a întreprinderilor subordonate numai 38% din agenții publici testați au dat dovadă de integritate în desfășurarea atribuțiilor de funcție. Totodată, în perioada anilor 2018-2020, în procedura organului de urmărire penală al CNA s-au aflat 33 de cauze penale în privința angajaților din domeniul mediului și silvic.

Durata de realizare a sarcinii: Octombrie – Decembrie 2022

2. Activități și livrabile

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Termen limită de livrare

1.

Elaborarea Conceptului raportului

Prezentarea conceptului raportului și aprobarea acestuia de către CAPC

15 octombrie

2.

Elaborarea raportului

Elaborarea raportului de cartografiere a impactului politicilor anticorupție asupra sectorului de mediu și aprobarea de către CAPC

30 noiembrie

3.

Prezentarea publică a raportului

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public cu reprezentanți ai autorităților naționale,  societății civile și parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova

30 decembrie

 

3. Cerințe față de aplicanți:
– studii universitare – drept, ecologie, protecția mediului, alte științe ale mediului;
– experiență de lucru de minim 3 ani în autorități publice, organizații non-guvernamentale sau internaționale;
– cunoașterea particularităților sectorului de mediu;
– cunoștințe în domeniul juridic (va constitui un avantaj);
– experiența anterioară de elaborare a studiilor, cercetărilor, rapoartelor de monitorizare (evaluare);
– cunoaşterea limbilor română și engleză (va constitui un avantaj);
– capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

4. Dosarul de aplicare va include:
– CV-ul expertului/expertei;
– Scrisoarea de intenție pentru această activitate.

5. Aspecte organizaționale

Expertul/experta selectată va lucra în echipă cu un al 2-lea expert/expertă în prealabil selectat, în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului, în perioada octombrie – decembrie 2022 în afara oficiului CAPC.

CAPC își rezervă dreptul de a propune experților aplicanți formarea unei echipe pentru a asigura întrunirea criteriilor de evaluare din punct de vedere a eficienței tehnice și financiare.

6. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 5 octombrie 2022, ora 17.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresele capc.office.contact@gmail.com și viorel.capc@gmail.com cu mențiunea „Aplicant pentru elaborarea Raportului de cartografiere a impactului politicilor anticorupție asupra sectorului de mediu”. Vă rugăm să vă asigurați că ați primit mesaj privind confirmarea recepționării dosarului.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com și viorel.capc@gmail.com

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.