Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției anunță licitație pentru procurarea echipamentului tehnic

3

Denumirea organizației:

Asociația Obștească Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)

Sediul:

Chișinău, str.Sfatul Țării 27, of.013, tel (0373) 23 83 84

contact@capc.md

capc.office.contact@gmail.com

Proiect:

„Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Swedish International Development Cooperation Agency

Bunurile, cantitatea lor:

stații de lucru (3 buc); monitoare (5 buc.); notebook (2 buc.); sursă de alimentare continuă (3 buc); cameră web (3 buc); imprimantă color (1 buc); multifuncțional (1 buc); accesorii.

Pentru detalii a se vedea specificațiile tehnice

Locul livrării bunurilor:

Chișinău, str.Sfatul Țării 27, of.013

Termenul livrării bunurilor:

Maximum 5 zile după efectuarea plății

Criteriile și modul de estimare a datelor de calificare ale operatorilor economici:

 

Efectuarea achizițiilor de către CAPC este guvernată de următoarele principii:

a. utilizarea eficientă a finanțelor și minimalizarea riscurilor CAPC;

b. transparența achizițiilor;

c. protecția mediului și promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor;

d. libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și de prestare a serviciilor;

e. tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

f. sprijinul operatorilor economici care utilizează forța de muncă a persoanelor cu necesități speciale;

g. asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție.

Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se va realiza fără participarea ofertanților sau reprezentanților acestora. Pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor, CAPC poate solicita ofertantului explicații verbale/în scris asupra acestora.

CAPC nu va accepta oferta în cazul în care: oferta nu corespunde cerințelor expuse în invitația de participare; ofertantul nu acceptă corectarea unei greșeli aritmetice; s-a constatat comiterea unor acte de corupere.

La determinarea ofertei cîștigătoare, CAPC evaluează și compară ofertele primite folosind modul și criteriile expuse în invitația de participare. Nu se va folosi nici un criteriu neindicat în invitația de participare.  

Va fi considerată cîștigătoare oferta cea mai avantajoasă economic, ținîndu-se cont de orice marjă preferențială. Oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîștigătoare în temeiul următoarelor criterii: prețul, termenele de livrare, condițiile de plată, profitabilitatea, calitatea, caracteristicile estetice, funcționale și tehnice, posibilitățile și costurile de deservire tehnică, asistența tehnică. La evaluarea și compararea ofertelor, Comisia va aplica marja preferențială în favoarea ofertelor de bunuri indigene și ofertelor de lucrări efectuate de operatorii rezidenți ai Republicii Moldova care nu va depăși 15 la sută din prețul ofertei cea mai bine clasate.

Termenul și locul  de prezentare a ofertelor:

Ofertele urmează a fi prezentate pînă la data de 12.09.2022. Conformitatea tehnicii ofertate la cerințele tehnice minime a se completa de ofertant pentru fiecare tip de dispozitiv ofertat în tabelul anexat (coloana 3) la prezenta invitație. Oferta recepționată de CAPC după expirarea termenului de prezentare a ofertelor nu se examinează.

Chișinău, str. Sfatul Țării, 27, of.013, tel (0373) 23 83 84

contact@capc.md

capc.office.contact@gmail.com