Concurs de oferte privind selectarea avocaților pentru acordarea asistenței juridice avertizorilor de integritate

22

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) anunță concurs de oferte privind selectarea avocaților pentru desfășurarea instruirilor, acordarea asistenței juridice avertizorilor de integritate și consultanței în procesul de elaborare a spotului video pe subiectele integrității și luptei împotriva corupției.

Proiect: „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”.

Tip de contract: Contract de prestări servicii
Data de începere: Mai 2023
Durata: Mai – noiembrie 2023
Locația: Chișinău/Moldova

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” este o organizație neguvernamentală, fondată în 2000. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente inovatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

 1. Obiectiv

Avocații selectați urmează să desfășoare instruiri în 4 regiuni ale țării cu angajații din sectorul public (pot participa și reprezentanți/asociații din sectorul privat) pentru a impulsiona dezvăluirea practicilor ilegale de către avertizorii de integritate în domeniile de interes public (siguranța alimentară, achizițiile lucrărilor de construcții în educație, achizițiile publice de bunuri și servicii legate de sănătate, inclusiv eliminarea ecologică a deșeurilor medicale, achiziționarea de bunuri și servicii în domeniul asistenței sociale, inclusiv în contextul crizei refugiaților etc.).

În același timp, avocații urmează să acorde asistență juridică avertizorilor de integritate (angajaților din sectorul public), care raportează practici ilegale în domeniile: lucrări de construcții, logistică și achiziții publice alimentare în educație, achiziții publice în sectorul sănătății, asistență socială și agricultură. Avertizorii de integritate vor beneficia de asistență juridică de specialitate din partea avocaților pe toată durata examinării cauzei de către autoritățile publice responsabile. În cazul dezvăluirii de către avertizor a unor fapte care constituie infracțiuni, CAPC, cu suportul avocaților, va sesiza organul de urmărire penală și se va constitui victimă în procedura de urmărire penală pentru a asigura finalitatea examinării cauzei și a oricărei încălcări, chiar și după încheierea proiectului. Pentru aceasta, CAPC poate identifica resurse financiare adiționale din proiectele organizației.

Instruirile și asistența juridică vor contribui în final la îmbunătățirea mecanismului de raportare a practicilor ilegale și de protecție a avertizorilor de integritate, în special în sectoarele de interes public tangente cu achizițiile publice.

Suplimentar, avocații vor acorda consultanță companiei selectate de către CAPC, care va realiza spotul video pe subiectele integrității și luptei împotriva corupției. Acest video este parte a campaniei naționale de informare și sensibilizare pentru promovarea toleranței zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrîndu-se pe mecanismul avertizorilor de integritate și a dezvălurilor în interes public. Spotul video va contribui la sensibilizarea cetățenilor cu privire la consecințele negative ale corupției în cîteva sectoare cu risc sporit de corupție (educație, sănătate, siguranța alimentelor).

 1. Despre Proiect

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și consolidarea statului de drept, a combaterii corupției și a integrității, prin implementarea unor instrumente inovatoare. Proiectul are ca scop realizarea unui climat sustenabil de integritate și toleranță zero la corupție în rîndul cetățenilor Republicii Moldova, prin mecanisme inovatoare anticorupție, precum și creșterea gradului de conștientizare a publicului și sporirea angajamentului civic anticorupție.

Proiectul își propune să contribuie la rezultatele Proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” implementat de GIZ. Prin urmare, proiectul va contribui la creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor, în special la nivel local, în prevenirea și lupta împotriva corupției, asupra daunelor corupției și asupra modalităților de combatere a corupției; și soluții inovatoare și digitale pentru prevenirea corupției și creșterea integrității în sectoarele relevante cu risc ridicat, în conformitate cu Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru 2017-2023, cu planurile locale de acțiune anticorupție și cu planurile sectoriale de acțiune în educație, sectoarele sănătății, agroalimentare și achiziții publice. Proiectul își propune să contribuie la asigurarea toleranței zero față de corupție în cadrul comunităților locale și la nivel național, concentrîndu-se pe sectoarele cu risc ridicat de corupție (educație, sănătate, asistență socială și agroalimentar). O abordare inovatoare care implică monitorizarea participativă a proceselor de luare a deciziilor și transparența va impulsiona gîndirea strategică a cetățenilor și responsabilitatea socială a autorităților locale – și, prin urmare, va consolida eforturile anticorupție și sistemul de integritate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Obiectiv specific 1. Creșterea conștientizării cetățenilor cu privire la pericolul corupției pentru dezvoltarea democratică și economică a țării și consolidarea principiului integrității în serviciul public și toleranță zero față de corupție.
Obiectivul specific 2. Soluții digitale inovatoare care vizează creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor prin asigurarea unui acces ușor și convenabil la informații despre fluxul de cheltuieli a banilor publici. Openmoney.md va fi folosit pentru a raporta, evalua și colecta date despre instituțiile publice și cheltuielile acestora.
Obiectivul specific 3. Îmbunătățirea planificării și executării participative și transparente a proceselor de achiziții prin implicarea OSC-urilor locale.

 1. Activități și livrabile

Obiectivul concursului constă în selectarea avocaților care vor presta următoarele servicii:

LOT I

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Ponderea livrabilei

Termen limită de livrare

1.

Elaborarea materialelor (inclusiv prezentarea, studii de caz, exerciții, etc.) pentru desfășurarea activității de instruire a angajaților din sectorul public (pot participa și reprezentanți/asociații din sectorul privat)  pe subiectul dezvăluirii practicilor ilegale de către avertizorii de integritate (inclusiv protecția acestora) în domeniile de interes public (siguranța alimentară, achizițiile lucrărilor de construcții în educație, achizițiile publice de bunuri și servicii legate de sănătate, inclusiv eliminarea ecologică a deșeurilor medicale, achiziționarea de bunuri și servicii în domeniul asistenței sociale, inclusiv în contextul crizei refugiaților etc.).

Materiale pentru desfășurarea activității de instruire pe subiectul avertizorilor de integritate elaborate

1 zi

5 mai 2023

2.

Desfășurarea activității de instruire (conform datelor programate de Beneficiar și agendei cursului de instruire) în 4 regiuni ale țării cu angajații din sectorul public (pot participa și reprezentanți/asociații din sectorul privat) pe subiectul dezvăluirii practicilor ilegale de către avertizorii de integritate (inclusiv protecția acestora) în domeniile de interes public (siguranța alimentară, achizițiile lucrărilor de construcții în educație, achizițiile publice de bunuri și servicii legate de sănătate, inclusiv eliminarea ecologică a deșeurilor medicale, achiziționarea de bunuri și servicii în domeniul asistenței sociale, inclusiv în contextul crizei refugiaților etc.).

Instruiri pe subiectul avertizorilor de integritate desfășurate în cele 4 regiuni ale țării

Pînă  la 4 zile

30 iunie 2023

 
LOT II

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Ponderea livrabilei

Termen limită de livrare

1.

Acordarea consultanței companiei selectate de către CAPC, care va realiza spotul video pe subiectele integrității și luptei împotriva corupției (la etapa de elaborare a conceptului/scenariului pentru video și etapele de producție).

Consultanță acordată în procesul de elaborare a spotului video

1 zi

31 mai 2023

 
LOT III

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Ponderea livrabilei

Termen limită de livrare

1.

Acordarea asistenței juridice avertizorilor de integritate (angajaților din sectorul public), care raportează practici ilegale în domeniile: lucrări de construcții, logistică și achiziții publice alimentare în educație, achiziții publice în sectorul sănătății, asistență socială și agricultură.

Asistența juridică va fi acordată pe toată durata examinării cauzei de către autoritățile publice responsabile și va cuprinde, dar nu se va limita, la:
· întocmirea și expedierea cererilor, demersurilor, interpelărilor, solicitărilor de informații, alte cereri și acțiuni, care vor fi necesare în vederea reprezentării, protecției, apărării intereselor și drepturilor legale ale avertizorului de integritate;
· reprezentarea drepturilor legale ale avertizorului de integritate în fața autorităților publice și instanțelor de judecată;
· reprezentarea drepturilor legale ale avertizorului de integritate în procedura de urmărire penală (pînă la finalitatea examinării cauzei) în cazul dezvăluirii unor fapte care constituie infracțiuni, inclusiv cu constituirea CAPC în calitate de victimă (acordarea asistenței juridice în cazuri de complexitate foarte înaltă, după încheierea proiectului, ar putea fi remunerată ulterior din resurse financiare adiționale identificate de către CAPC din alte proiecte).

Asistență juridică acordată avertizorilor de integritate

Sumă fixă per avertizor

30 noiembrie 2023

 1. Cerințe față de aplicanți
 • Studii: superioare (licența în drept);
 • Licența pentru exercitarea profesiei de avocat
 • Experiență de lucru de minim 5 ani în autorități publice, organizații non-guvernamentale sau internaționale;
 • Cunoștințe în domeniul prevenirii și combaterea corupției;
 • Cunoașterea particularităților mecanismului avertizorilor de integritate;
 • Experiența anterioară în desfășurarea instruirilor pe subiectul dezvăluirii practicilor ilegale de către avertizorii de integritate și protecția acestora;
 • Experiența anterioară în acordarea asistenței juridice avertizorilor de integritate;
 • Cunoaşterea limbilor română și rusă;
 • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.
 1. Dosarul de aplicare va include:
 • CV-ul avocatului/avocaților;
 • Scrisoarea de intenție pentru această activitate;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate (în EURO).
 1. Aspecte organizaționale

Avocatul selectat va lucra în echipă cu un al 2-lea avocat selectat, în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilelor, în perioada mai – noiembrie 2023 în afara oficiului CAPC.

 1. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a ofertei de aplicare este 2 mai 2023, ora 10:00

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic, la adresa capc.office.contact@gmail.com, cu mențiunea „Avocat pentru desfășurarea instruirilor și acordarea asistenței juridice pe subiectul avertizorilor de integritate”. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Termenii de referință sunt AICI. Informații suplimentare puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).