Termen extins: Concurs de oferte pentru selectarea unei companii/persoane fizice specializate în realizarea producțiilor video

49

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) anunță concurs de oferte pentru selectarea unei companii/persoane fizice specializate în realizarea producțiilor video, pentru a presta servicii de elaborare a unei producții video pe subiectele integrității și luptei împotriva corupției, care va fi promovată în cadrul unei campanii naționale de informare și sensibilizare. Video va fi elaborat în cadrul proiectului „Creșterea gradului de conștientizare a publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale care vizează consolidarea statului de drept și combaterea corupției”, implementat de CAPC, cu suportul proiectului implementat de GIZ Moldova „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”.

Locație: Chișinău/Moldova

Proiect: „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internaționale a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”.

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Data de începere: Mai 2023

Durata: Mai-iunie 2023

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC) este o organizație neguvernamentală, fondată în 2000. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente inovatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

 1. Obiectiv

Compania/persoana fizică selectată urmează să realizeze un spot video. Acest video, împreună cu celalalte materiale video și audio, care vor fi realizate în cadrul campaniei de informare și sensibilizare, va promova toleranța zero față de corupție la nivelul comunităților locale și la nivel național, concentrîndu-se pe mecanismul avertizorilor de integritate și a dezvălurilor în interes public. Spotul video va contribui la sensibilizarea cetățenilor cu privire la consecințele negative ale corupției în cîteva sectoare cu risc sporit de corupție (educație, sănătate, siguranța alimentelor).

Producția video va fi elaborată într-un limbaj accesibil, în baza unui scenariu elaborat de compania selectată și agreat în colaborare cu CAPC și GIZ. Ea va fi adaptată tehnic pentru a fi plasată și promovată la TV și pe diferite platforme online.

 1. Despre Proiect

OBIECTIVUL GENERAL al Proiectului este: Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și consolidarea statului de drept, a combaterii corupției și a integrității prin implementarea unor instrumente inovatoare. Proiectul va avea ca scop realizarea unei integrități durabile și toleranță zero față de climatul de corupție în rîndul cetățenilor Republicii Moldova prin mecanisme inovatoare anticorupție, precum și creșterea gradului de conștientizare a publicului, sporirea angajamentului civic și partea cererii anticorupție.

Proiectul își propune să contribuie la Rezultatele Proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” implementat de GIZ. Prin urmare, proiectul va contribui la creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor, în special la nivel local, în prevenirea și lupta împotriva corupției, asupra daunelor corupției și asupra modalităților de combatere a corupției; și soluții inovatoare și digitale pentru prevenirea corupției și creșterea integrității în sectoarele relevante cu risc ridicat, în conformitate cu Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru 2017-2023, cu planurile locale de acțiune anticorupție și cu planurile sectoriale de acțiune în educație, sectoarele sănătății, agroalimentare și achiziții publice. Vizînd să demonstreze potențialul cererii anticorupție centrate pe oameni, proiectul își propune să contribuie la asigurarea toleranței zero față de corupție în cadrul comunităților locale și la nivel național, concentrîndu-se pe sectoarele cu risc ridicat de corupție (educație, sănătate și agroalimentar). O abordare inovatoare care implică monitorizarea participativă și axată pe oameni a proceselor de luare a deciziilor și transparența va împuternici gîndirea strategică a cetățenilor și responsabilitatea socială a autorităților locale – și, prin urmare, va consolida eforturile anticorupție și sistemul de integritate.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1. Creșterea conștientizării cetățenilor cu privire la pericolul corupției pentru dezvoltarea democratică și economică a țării și consolidarea principiului integrității în serviciul public și toleranță zero față de corupție.

Obiectivul specific 2. Soluții digitale inovatoare care vizează creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor prin asigurarea unui acces ușor și convenabil la informații despre fluxul de cheltuieli a banilor publici. Openmoney.md va fi folosit pentru a raporta, evalua și colecta date despre instituțiile publice și cheltuielile acestora.

Obiectivul specific 3. Îmbunătățirea planificării și execuției participative și transparente a proceselor de achiziții prin implicarea OSC-urilor locale.

 1. Activități și livrabile

Obiectivul concursului constă în selectarea unei companii/persoane fizice specializate care va presta următoarele servicii:

Activități 

Livrabile

· elaborarea conceptului/scenariului pentru un video/audio spot (cu subtitrare în limba română și rusă);
· coordonarea și aprobarea acestuia de către CAPC în colaborare cu GIZ;
· producerea materialelor video/audio după aprobarea conceptului, inclusiv coordonarea cu CAPC a etapelor principale ale producției (planificarea, filmarea, editarea) și a atributelor precum script-ul, story-board-ul scenariului, linia melodică, packshotul și alte elemente pe care le implică aceste etape;
· adaptarea tehnică a materialelor video/audio în formatele necesare pentru plasarea și promovarea la TV (conform condițiilor tehnice generale cerute de posturile TV), social media (Facebook, YouTube), pagina web, alte formate solicitate după caz.

· conceptul/scenariul pentru un video/audio spot (cu subtitrare în limba română și rusă), aprobat de CAPC și GIZ;
· materialul video/audio aprobat de CAPC și GIZ;
· versiuni ale materialelor video/audio, tehnic adaptate în formatele necesare pentru plasarea și promovarea la TV, pe diferite platforme online, rețele sociale etc.


Cerințe față de aplicanți

 • să fie persoană juridică/fizică, rezidentă în Republica Moldova și să aibă experiență de cel puțin 2 ani în domeniu;
 • să prezinte exemple ale unor lucrări similare, elaborate anterior;
 • să cunoască tematica și să aibă o viziune de ansamblu privind tematica producțiilor video;
 • să dispună de personal calificat în realizarea angajamentelor;
 • să ofere o scrisoare de garanție, prin care asigură că va fi flexibilă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor, conform cerințelor CAPC;
 • să garanteze că are acces la arhive sau alte surse de conținut video și audio, cu respectarea legislației drepturilor de autor.
 1. Dosarul de aplicare va include:
 • CV-ul companiei/persoanei fizice, inclusiv portofoliul de prezentare a lucrărilor similare realizate și cel puțin o scrisoare de recomandare din partea clienților cărora le-au fost prestate recent servicii similare;
 • conceptul general de realizare a producției video/audio (cel mult o pagină);
 • scrisoarea de garanție, prin care confirmă că: a) va fi flexibil/ă în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor; b) va avea o abordare creativă, iar eventualele solicitări venite din partea CAPC/GIZ privind modificarea/adaptarea sarcinilor convenite inițial vor fi îndeplinite, eventual îmbunătățite și oferite soluții pentru realizarea deplină a acestora; c) își asumă responsabilitatea pentru respectarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe la elaborarea lucrărilor; d) își asumă responsabilitatea să respecte cu strictețe termenii indicați în planul calendaristic de realizare a spotului video.
 • planul calendaristic tentativ de realizare a celor două produse;
 • oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate, în MDL, TVA 0 (notă: ofertele vor fi evaluate în baza criteriului cost-eficiență).
 1. Aspecte organizaționale

Compania/persoana fizică selectată va asigura executarea serviciilor de producere a producţiei video, conform unui calendar convenit cu CAPC.

 1. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a ofertei de aplicare este 28 aprilie 2023, ora 10:00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic, la adresa capc.office.contact@gmail.com, cu mențiunea „Producție video”. 

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Informații suplimentare puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com. Termenii de referință pot fi descărcați AICI.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).