Comunicat de presă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Instanțelor Judecătorești

4

Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității proiectului de
Hotărîre de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale
de Administrare a Instanțelor Judecătorești la solicitarea  autorului proiectului – Ministerul Justiției.

 

Potrivit
notei informative, proiectul a fost elaborat în vederea eficientizării
activității Departamentului de administrare judecătorească, precum și
îmbunătățirii procesului de planificare și utilizare a resurselor financiare
ale sistemul judecătoresc în domeniul achizițiilor centralizate și
investițiilor capitale. În rezultatul aprobării proiectului, Departamentul de
administrare judecătorească va fi redenumit în Agenția Națională de
Administrare a Instanțelor Judecătorești, iar Regulamentul de organizare și
funcționare va fi corelat cu prevederile mai multor acte legislative, fiind
sistematizate și detaliate funcțiile și atribuțiile Agenției, precum și
consolidată structura internă a acesteia.

 

Nota
informativă conține elementele unei fundamentări necesare proiectului de act
normativ, așa cum prevede art. 37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind
actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației
publice centrale și locale. Autorul, în nota informativă, subliniază
finalitățile urmărite la elaborarea proiectului și argumentează necesitatea
promovării acestui proiect de act normativ, principalele prevederi, elementele
noi, fundamentarea economico-financiară etc. Cu toate acestea, un șir de
aspecte nu își găsesc motivarea necesară, fie au fost neglijate. Astfel,
autorul nu menționează nimic despre soluția de a lăsa neschimbată subordonarea
Agenției (Departamentului de administrare judecătorească) Ministerului
Justiției, în contextul acceptării anterior a unei soluții diferite și anume
subordonarea Agenției Consiluilui Superior al Magistraturii. Argumentele în
susținerea respectivei soluții se rezumau la excluderea neconcordanțelor și
dublării de competențe între CSM și DAJ, precum și excluderea oricărei
imixtiuni a puterii executive în autoadministrare judecătorească. Cert este că
soluția optimă ține de oportunitatea juridică, organizatorică, de eficiență, nu
în ultimul rînd politică, însă autorul trebuia cel puțin să argumenteze
opțiunea aleasă.

Întrucît proiectul presupune cheltuieli financiare, autorul a inclus în nota
informativă o fundamentare economico-financiară și a anexat calcule detaliate
privind cheltuielile financiare ce vor surveni la implementarea noilor
reglementări.


Deși autorul menționează în nota informativă că Regulamentul Agenției de
administrare a instanțelor judecătorești este corelat cu prevederile mai multor
acte legislative, din cuprinsul proiectului s-a constatat că un șir de
prevederi ale acestuia sînt contrare sau paralele normelor cuprinse în Legea
nr.514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească și Legea nr.947 din
19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. În special, au
fost identificate atribuții paralele și neclare ale Agenției în raport cu
președinții instanțelor de judecată, șeful secretariatului instanței
judecătorești, Inspecția judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii.


În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că este necesară eliminarea
tuturor elementelor de coruptibilitate identificate cu luarea în considerare a
obiecțiilor și recomandărilor formulate.

 

Raportul complet poate fi
accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-600.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative”,
susținut financiar deMATRA Rule of Law and Good Governance Programme from Kingdom of the
Netherlands.