Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor

3


Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității proiectului de
Lege cu privire la organizarea activității notarilor.

 

Autor
al proiectului de act legislativ este Ministerul Justiției.

 

Potrivit notei
informative, scopul generic al proiectului este asigurarea executării
drepturilor persoanelor prevăzute de lege prin îndeplinirea actelor notariale,
asigurarea certitudinii valabilității actelor și serviciilor prestate de un
exponent al statului investit cu executarea unui serviciu public, dar și
asigurarea securității raporturilor juridice specifice. Scopul special este stabilirea principiilor de exercitare a activității
notarilor, statutul notarului și statutul notarului stagiar, modul de organizare
și autoadministrare a notarilor, precum și modul de control al activității
acestora.

 

Proiectul de lege
respectă rigorile transparen
ței decizionale și principiile de
colaborare cu societatea civilă, fiind publicat pe pagina web a Ministerului Justi
ției și pe cea a Parlamentului,
este înso
țit de nota informativă, a
fost supus dezbaterilor publice, obiec
țiile și propunerile persoanelor
interesate fiind sintetizate într-un document separat, făcut public.

 

Nota informativă în
general respectă cerințele de fundamentare a proiectului de act legislativ,
prevăzute la art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780 din
27.12.2001. Totu
și, autorul a omis să
întocmească un act de analiză a impactului de reglementare, obligatoriu în
virtutea art.20 lit.e) din Legea nr. 780/2001. Totodată, nota informativă nu
face referință la legislația comunitară și la standardele internaționale în
domeniu și nu este însoțită de Tabelul de concordanță a proiectului de act
legislativ cu legislația comunitară și nici de Declarația de compatibilitate.

 

Din textul proiectului:
nu rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup
sau individuale, necorelate/contrare interesului public general; și nu rezultă
expres riscul prejudicierii intereselor (drepturilor, libertăților) anumitor
categorii de persoane sau prejudicierea interesului public.

 

Potrivit raportului de
expertiză, unele prevederi ale proiectului conțin un poten
țial coruptibil,
necesitând a fi ajustate terminologic. Printre elementele de coruptibilitate
identificate se numără:  introducerea
termenilor noi care nu au o defini
ție în legislație sau în proiect;  concurența normelor de drept;  lipsa/insuficiența mecanismelor de
supraveghere
și control;  formulări ambigui care admit interpretări
abuzive;  temeiuri neexhaustive pentru
survenirea răspunderii.

Totodată, în raportul de
expertiză s-a constatat că proiectul analizat este doar unul dintre cele 3 legi
care mai urmează să reglementeze instituția notariatului (proiectul Legii cu
privire la actele notariale, proiectul Legii cu privire la taxele notariale).
În opinia CAPC, soluția de disjungere a reglementării notariatului nu este
binevenită, deoarece comportă riscul unor incertitudini juridice (de ex. no
țiunile de ”act notarial” și ”acțiune notarială” nu sunt
definite, dar sunt pe larg folosite în proiectul comentat, fără a se cunoa
ște exact sensul
acestora).  Mai mult, această disjungere
nu este sus
ținută nici de documentul
de referin
ță principal, care a
determinat necesitatea elaborării proiectului
și anume Planul de acțiuni pentru implementarea
Strategiei de reformă a sectorului justi
ției pentru anii 2011-2016
(pct. 3.2.1 sbpct. 4), care prevede în calitate de ac
țiune de implementare
”elaborarea unei noi legi cu privire la notariat”, adică o lege care să
reglementeze atît statutul profesiei, cît
și procedura notarială și să substituie în
întregime Legea actuală cu privire la notariat, nr.1453-XV din 08.11.2002.

 

În concluziile raportului
de expertiză s-a arătat că în contextul în care prevederile proiectului, care
pot avea un impact negativ vor fi revizuite de către autor, examinarea acestuia
de către Parlament este oportună.
 

 

Raportul complet poate fi
accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-597.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative”,
susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from
Kingdom of the Netherlands.