Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (realizarea politicii fiscale, vamale și bugetare pe anul 2016)

7

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului Legii cu privire la modificarea
și completarea unor acte legislative (realizarea politicii fiscale, vamale și
bugetare pe anul 2016).

Proiectul de lege cu privire la modificarea și
completarea unor acte legislative (realizarea politicii fiscale, vamale și
bugetare pe anul 2016) a fost elaborat de Guvern și, potrivit autorului,
„conține, în fond, propuneri de modificare și completare a unor acte
legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale, vamale și
bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a
Guvernului, Strategiei Naționale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale
membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe
și strategii naționale.”

Potrivit autorilor, principalele amendamente vizează 2 compartimente
principale, și anume: modificări ce au drept scop realizarea măsurilor de
politică fiscală prevăzute în Obiectivele politicii fiscale și vamale pe termen
mediu 2016 2018; și modificări ce au drept scop perfecționarea, concretizarea
și corelarea legislației fiscal.

Astfel, proiectul de Lege prevede modificarea și/sau completarea următoarelor
acte legislative: Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Legea cu
privire la întreprinderea de stat; Legea cu privire la asociațiile obștești;
Regulamentul cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat
prin Hotărîrea parlamentului nr.893-XIII din 26.06.1996; Legea privind
societățile pe acțiuni; Codul fiscal; Legea cu privire la tariful vamal; Legea
pentru punerea în aplicare a titlului III a Codului fiscal; Legea privind plata
pentru poluarea mediului; Legea cu privire la patenta de întreprinzător; Legea
pentru punerea în aplicare a titlului IV a Codului fiscal; Legea pentru punerea
în aplicare a titlului VI a Codului fiscal; Codul vamal; Legea pentru punerea
în aplicare a titlului V a Codului fiscal; Legea privind reglementarea prin
licențiere a activității de întreprinzător; Legea cu privire la notariat; Codul
de procedură civilă; Legea privind finanțele publice locale; Legea
contabilității; Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și
întreprinzătorilor individuali; Legea privind partidele politice; Codul
contravențional; Codul subsolului; Legea cu privire la statutul persoanelor cu
funcții de demnitate publică; Legea privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător; Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor
publici; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
Legea insolvabilității; Legea privind bursele private; Codul transporturilor
rutiere; Codul educației; Legea privind aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor; Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

Proiectul și nota informativă la proiectul de Lege au fost plasate pe pagina
web a Ministerului Finanțelor, pe portalul particip.gov.md și pe pagina web a
Parlamentului, persoanele interesate avînd posibilitatea să-și expună opinia cu
privire la conținutul proiectului de Lege. În acest fel transparența
decizională în procesul promovării proiectului de Lege cu privire la
modificarea și completarea unor acte legislative (realizarea politicii fiscale,
vamale și bugetare pentru 2016) a fost respectată.

Nota informativă anexată la proiect nu conține: o analiza a nivelului
compatibilitatii a proiectului de act legislativ cu reglementările
corespondente ale legislației comunitare; o fundamentare economico-financiară,
deși proiectul presupune cheltuieli financiare și de altă natură; o analiză a
impactului de reglementare, deși proiectul vizează direct și activitatea de
întreprinzător.

Din textul proiectului și aplicarea ulterioară a acestuia: rezultă stabilirea
și promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale,
necorelate/contrare interesului public general; rezultă prejudicierea
intereselor (drepturilor, libertăților) anumitor categorii de persoane sau
prejudicierea interesului public.

Prevederile proiectului, în general, nu contravin legislației în vigoare.
Totuși, în scopul excluderii eventualelor prevederi concurente cu alte
prevederi ale legislației, ar fi oportună a analiză suplimentară, în special, a
cadrului normativ care reglementează impozitul pe autovehicule, fondul rutier
și autoritățile publice locale. Proiectul de act legislativ conține unele
carențe de tehnică legislativă.

 

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-652.html 

 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.