Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Serviciul Vamal

2

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului Legii cu privire la Serviciul Vamal.

Autor nemijlocit al
proiectului de Lege este Ministerul Finanțelor.

Potrivit Notei de
fundamentare, scopul promovării constituie ajustarea cadrului legislativ la
exigențele actuale de activitate în domeniul vamal.  Proiectul Legii stabilește o nouă viziune cu
privire organizarea și funcționarea Serviciului Vamal, statutul special al
colaboratorilor vamali, precum și serviciul colaboratorului vamal. Acesta
reglementează funcțiile de bază, atribuțiile principale și structura
Serviciului Vamal. Potrivit proiectului, Serviciul Vamal este autoritate
administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care include aparatul
central, birourile vamale și posturile vamale.

Nota informativă a proiectului de lege nu conține o argumentare suficientă a
promovării proiectului. Argumentarea este insuficientă în partea ce ține de
evidențierea condițiilor ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv
necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislației
comunitare, finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări, locul
actului în sistemul legislației, referințele la reglementările corespondente
ale legislației comunitare și nivelul compatibilității proiectului de act
legislativ cu reglementările în cauză, inclusiv fundamentarea
economico-financiară;

În raportul de expertiză s-a arătat că proiectul de lege stabilește și
promovează expres interesele colaboratorilor vamali, în special în partea ce
ține de garanțiile sociale ale acestora. În acest context, majorarea
indemnizației unice pentru vechime în muncă în organele de drept, indemnizația
pentru incapacitate temporară de muncă, a compensației lunare în caz de
invaliditate a colaboratorului vamal survenită în exercițiul funcțiunii sau în
legătură cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu, sau după încetarea
serviciului în organele vamale, însă ca urmare a unei afecțiuni din perioada
serviciului, în lipsă de temei pentru primirea pensiei de vechime în muncă,
pînă la restabilirea capacității de muncă contravine Hotărîrii Curții
Constituționale nr.19 din 18.10.2011. Astfel, autorul nu asigură respectarea
principiilor egalității și unicității statuate în Legea privind sistemul public
de asigurări sociale.

Proiectul Legii este compatibil parțial legislației naționale, unele dintre
prevederile proiectului de lege fiind însă neclare și contradictorii.

În raportul de expertiză
au fost identificați mai mulți factori ai coruptibilității printre care: norme
de trimitere; norme de blanchetă; concurența normelor de drept; lacune de
drept; utilizarea termenilor diferiți cu referință la același fenomen /
aceluiași termen pentru fenomene diferite; formulare ambiguă care admite
interpretări abusive; atribuții extensive de reglementare; nerespectarea
exigențelor de tehnică legislative; norme care stabilesc derogări neîntemeiate;
etc.

În concluziile raportului
de expertiză s-a arătat că elaborarea unui act legislativ distinct, care să
reglementeze organizarea și funcționarea organelor vamale și statutul
colaboratorilor vamali este inoportună, întrucît astfel de reglementări se
conțin în mare parte în cadrul legal deja existent, iar elementele noi ar putea
fi incluse într-o secțiune aparte în actualul Cod vamal. În acest sens sunt și
prevederile art. 9 alin. (3) din Codul vamal care statuează că statutul,
funcțiile și competența Serviciului Vamal sunt determinate de Codul vamal și de
Guvern.

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-656.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.