Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la statistica oficială

6

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii
cu privire la statistica
oficială
din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Biroul Național de
Statistică.

 

Potrivit proiectului de lege acesta urmărește armonizarea cadrului normativ
național în domeniul statisticii oficiale la aquis-ul comunitar și anume –
Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 martie 2009 privind statisticile europene, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 187 din 31 martie 2009 și Codul de Practici al Statisticilor
Europene, adoptat de Comitetul Sistemului Statistic European din 28 septembrie
2011. Totodată, acesta instituie un cadru normativ nou,  care urmează să reglementeze organizarea și
funcționarea sistemului statisticii oficiale, precum și să creeze condiții
normative optime pentru dezvoltarea, producerea, diseminarea și coordonarea
statisticii oficiale.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Mai
mult decît atît, pe pagina web a Parlamentului, proiectul a fost publicat fără nota
informativă, textul acesteia fiind identificat pe alte surse informaționale, la
etapa transmiterii proiectului pentru avizare.

Astfel, nota informativă urmă să argumenteze soluțiile
legislative propuse de proiectul de Lege cu privire la statistica oficială și,
pe lângă condițiile care au impus elaborarea proiectului, aceasta trebuia să
reflecte și: finalitățile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
principalele prevederi ale proiectului, locul actului în sistemul legislației,
evidențierea elementelor noi, efectul social, economic și de altă natură al
realizării lui; referințele la reglementările corespondente ale legislației
comunitare și nivelul compatibilității proiectului de act legislativ cu
reglementările în cauză; fundamentarea economico-financiară în cazul în care
realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare și de altă natură.

 

Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării
acestuia, respectarea principiilor transparenței,  participării și responsabilizării nu va fi
asigurată.

Deși proiectul nu contravine prevederilor Constituției, jurisprudenței Curții
Constituționale și a CtEDO, totuși acesta conține deficiențe care creează
condiții de aplicare abuzivă a prevederilor, ceea ce în consecință, este de
natură să genereze încălcarea unor drepturi ale omului (de ex. egalitatea în fața
legii, egalitatea de șanse, nediscriminarea).  Totodată, prevederile proiectului nu sunt
orientate gender.

În concluziile raportului s-a arătat că promovarea proiectului este oportună, în
același timp fiind absolut necesară revizuirea acestuia prin prisma obiecțiilor
formulate.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-755.html

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia