Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la tineret

2

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii  cu privire la tineret din perspectiva
drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Tineretului
și Sportului.

 

Potrivit autorilor, scopul proiectului de lege îl
constituie asigurarea creării oportunităților de participare și dezvoltare
multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora la toate
aspectele vieții prin integrare și implicare deplină, prin acces la informare
și servicii de calitate în educație, sănătate și domeniul social-economic. În
acest context, noul proiect de Lege al tineretului, potrivit notei de
fundamentare, își propune să stabilească direcțiile prioritare de promovare și
implementare a politicii de stat în domeniul tineretului în concordanță cu
interesele și necesitățile actuale ale tinerilor prin crearea unui cadru și
oferirea unui mecanism clar de susținere și promovare a lor.

 

Nota informativă a proiectului nu conține o argumentare
suficientă a promovării acestuia. Astfel,  nota informativă descrie condițiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale proiectului și
elementele de novație legislativă, fără a prezenta fundamentarea
economico-financiară și nivelul compatibilității proiectului cu reglementările
corespondente ale instrumentelor de bază europene în domeniu.

 

Prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei,
în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului responsabilizării nu va
fi asigurată, iar respectarea principului transparenței și a principiului
participării va fi asigurată suficient.

Prevederile proiectului sunt compatibile standardelor
internaționale, normelor constituționale, jurisprudenței CtEDO, respectînd
drepturile/libertățile omului și fiind gender neutru.

Anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi
ale cadrului legal existent (Codul educației, Legea privind administrația
publică locală, Legea cu privire la locuințe, Legea privind actele legislative).


În cadrul expertizei vulnerabilității au fost identificați o serie de factori
de vulnerabilitate și anume: Prevederi necorespunzătoare normelor din
legislația corelativă; formulări ambiguă care duc la interpretări diferite;  norme confuze; norme lacunare; nerespectarea
exigențelor de tehnică legislativă și limbaj normativ; norme de trimitere; utilizarea
termenilor diferiți cu referință la același fenomen/aceluiași termen pentru
fenomene diferite; prevederi inutile, generatoare de inflație legislativă.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-729.html

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia