Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; ș.a.)

7

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității  proiectului
Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar;
Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare,
cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; ș.a.).

Autor
al Legii  este Agenția Relații Funciare
și Cadastru.


Prin modificarea și
completarea mai multor acte legislative din domeniul funciar, autorul și-a
trasat ca scop perfecționarea cadrului normativ în domeniul relațiilor funciare
și geodezie pentru a asigura controlul de stat asupra utilizării raționale și
protecției terenurilor, organizării lucrărilor privind reglementarea regimului
proprietății funciare, ținerea cadastrului funciar, monitoringului funciar,
precum și respectării legislației în acest domeniu. În speță, proiectul de lege
stabilește un cadru legislativ nou privind instituirea Inspectoratului de stat
în domeniul relațiilor funciare și geodezie.

Deși autorul
menționează în proiect că structura acestui Inspectorat, funcțiile și modul de
exercitare a controlului de stat asupra respectării legislației funciare vor fi
stabilite printr-un Regulament aprobat de Guvern, se impunea anexarea
proiectului respectivului Regulament, așa cum prevede art.47 alin.(7) din
Regulamentul Parlamentului.

Nota informativă nu conține o fundamentare economico-financiară, însă acest
lucru era necesar, deoarece proiectul presupune cheltuieli financiare, ce se
referă la retribuirea muncii angajaților Inspectoratului de stat în domeniul
relațiilor funciare și geodezie, în număr de 80 de unități, plus resurse
financiare necesare activității Inspectoratului și inspecțiilor sale
teritoriale (sediu, mobilier, birotică etc.).

În raportul de expertiză s-a remarcat lipsa tuturor actelor necesare pentru
înaintarea inițiativei legislative (lipsa avizelor ministerelor și altor
autorități de specialitate, avizelor autorităților publice locale, declarația de
compatibilitate a proiectului cu legislația UE, tabelul de concordanță a
consultărilor cu societatea civilă, fundamentarea economico-financiară), ceea
ce afectează întreg procesul legislativ.

Principalele obiecții de conținut asupra textului actului, formulate în raportul
de expertiză  se referă la formularea
neclară și contradictorie a unor prevederi din proiect, ce poate duce la
confuzii, cît și omisiunea de a opera anumite modificări în textul actelor
normative.

 

 

Raportul complet poate fi
accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-598.html  

 

 

 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative”,
susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good Governance Programme from
Kingdom of the Netherlands.