Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (protecția consumatorilor)

4

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza coruptibilității proiectului Legii pentru
modificarea și completarea unor acte legislative (protecția consumatorilor).

Potrivit
Ministerului Economiei (autor nemijlocit al proiectului) scopul proiectului
constă în dezvoltarea cadrului legal în domeniul protecției intereselor
economice a consumatorilor, prin stabilirea cerințelor legale privind
interzicerea practicilor comerciale incorecte, care pot denatura comportamentul
economic al consumatorului. Totodată, reieșind din nota informativă, proiectul
legii transpune Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de
pe piața internă față de consumatori.

Nota
informativă a proiectului a fost plasată pe site-ul Parlamentului, în acest mod fiind
respectat principiul transparenței procesului legislativ și principiile de
cooperare cu societatea civilă.

Cît privește suficiența
argumentării, nota informativă conține o serie de argumente generale în sprijinul
ideilor care stau la baza proiectului. Cu toate acestea lipsește o analiză
socială, economică, fundamentarea economico-financiară a proiectului. Proiectul
nu este însoțit de analiza impactului de reglementare și nu prevede estimarea
costurilor necesare pentru agenții economici, care vor fi obligați să
implementeze legea.

Privit în ansamblu, proiectul legii este benefic și oportun pentru
Republica Moldova, deoarece acordă o mai mare protecție consumatorilor, așa cum
stabilesc standardele Uniunii Europene. Totodată, s-a remarcat existența unor
lacune și prevederi ce au un grad de coruptibilitate: lipsa unor analize
detaliate privind situația pe moment în diferite domenii ce se referă la
protecția consumatorilor; transpunerea dificilă și uneori greu înțeleasă a
textului normelor europene în legislația RM; schimbarea în proiect a unor
noțiuni, a unor semnificații, a sensului unor prevederi din actul normativ
european; au fost prevăzute unele derogări neîntemeiate de la regulile
generale; au fost acordate noi atribuții pentru autoritățile publice din
domeniul protecției consumatorului, iar conducerii organelor privind protecția
consumatorului i-au fost acordate atribuții excesive.
În concluzia raportului s-a arătat proiectul de lege necesită a fi perfecționat
și revizuit substanțial si doar după aceasta ar putea fi supus dezbaterilor în
plenul Legislativului.

Raportul complet al Centrului de Analiză
și Prevenire a Corupției poate fi accesat https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-419.html