Comunicat de presă la proiectul Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă

2


Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza proiectului Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă
externă din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este deputat în Parlamentul
Republicii Moldova.

Potrivit art. 1 alin. (2) din proiect, proiectul
stabilește cadrul juridic al activității contrainformative și activității
informative externe, modalitatea și condițiile de dispunere și efectuare a
măsurilor contrainformative și măsurilor informative externe, precum și de
efectuare a controlului asupra legalității acestora.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului.
Astfel, nota informativă nu este suficient de explicită în partea ce ține de:
condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări; locul actului în sistemul legislației și
efectul realizării proiectului; fundamentarea economico-financiară, realizarea
noilor reglementări necesitînd cheltuieli financiare.  Totodată, proiectul nu este însoțit de
analiza impactului de reglementare, deși unele din normele promovate vizează
activitatea de întreprinzător.

Mai multe prevederi din proiect sînt problematice prin
prisma: normelor constituționale; normelor din legislația corelativă;  jurisprudenței Curții Constituționale (Hotărîrea
Curții Constituționale nr. 27 din 25.11.2010 privind controlul
constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1104-XV din 06.06.2002
"Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și
Corupției" și Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 "Cu privire la
prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului");
jurisprudenței CtEDO (Iordachi și alții vs Moldova) și  standardelor internaționale (CEDO,
Recomandarea REC (2005)10 a Consiliului Europei cu privire la tehnicile speciale
de investigații).

Vulnerabilitatea proiectului este amplificată prin numeroase prevederi care
constituie elemente de coruptibilitate, inclusiv:  lacune de drept; norme de trimitere; norme de
blanchetă (în alb);
norme concurente.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că, în linii
generale, proiectul necesită examinare fundamentală sub aspectul oportunității.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-693.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..