Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea articolului 17 din Legea Curții de Conturi

4

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului Legii privind modificarea articolului 17 din Legea
Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

Autor nemijlocit al
proiectului de Lege este un deputat în Parlament.

 

Scopul proiectului de
lege constituie modificarea procedurilor existente de selectare a candidaților
în funcția de membru al Curții de Conturi, prin excluderea unei condiții
importante existente la moment și anume: candidatul la funcția de membru al
Curții de Conturi nu poate fi persoana care în ultimii 2 ani a fost membru al
Guvernului, conducător al unei autorități publice centrale sau a deținut o altă
funcție de răspundere al cărei mod de numire sau alegere este reglementat de
Constituția Republicii Moldova și de legile organice, învestită cu atribuții de
administrare a resurselor financiare publice.

Deși autorul, în nota informativă, subliniază finalitățile urmărite la
elaborarea proiectului, totuși, nota informativă nu conține toate elementele
unei fundamentări necesare proiectului de act legislativ, așa cum derivă din
cerințele legii.

Totodată, lipsește o analiză care ar prevedea potențialele consecințe ale
adoptării noilor reglementări. În acest sens se impunea efectuarea expertizelor
juridice, economice, financiare, științifice, ecologice și de alt gen, care au rolul
de a determina raționalitatea adoptării acestui proiect de de lege, avantajele
și dezavantajele acestuia, consecințele ce pot surveni în rezultatul adoptării
acestui proiect de lege.

În raportul de expertiză s-a arătat că la dosarul proiectului de lege nu a fost
anexat avizul Guvernului, însă potrivit Constituției și Regulamentului
Parlamentului, proiectele de acte legislative și propunerile legislative
înaintate de deputați se remit Guvernului spre avizare.

Din textul proiectului rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor
interese/beneficii de grup sau individuale, fiind vorba de interesele
persoanelor care în ultimii 2 ani au fost membri ai Guvernului, conducători ai
unei autorități publice centrale sau au deținut o altă funcție de răspundere,
învestită cu atribuții de administrare a resurselor financiare publice.
Acordarea posibilității acestor persoane să devină membri ai Curții de Conturi
va avea consecințe negative asupra independenței acestor membri și instituției
în ansamblu.

În raportul de expertiză s-a constatat că aplicarea prevederilor proiectului de
lege va prejudicia interesul public general. Or, în cadrul controlului efectuat
de Curtea de Conturi asupra formării, administrării și întrebuințării resurselor
financiare publice și administrării patrimoniului public de către entitățile
supuse auditului, există riscul unei influențe nepotrivite sau de avantajare a
autorității în cadrul căreia membrul Curții de Conturi a activat anterior.

Cadrul juridic național garantează independența în activitatea Curții de
Conturi. Însă, pentru a fi asigurată o independență reală, este necesar ca și
membrii ei să fie independenți de orice influență externă. Modalitatea de
numire a membrilor Curții de Conturi joacă un rol important în cadrul acestui
sistem, care are ca scop să garanteze imparțialitatea și neutralitatea
acestora. În acest sens, reglementarea actuală a art.17 alin.(2) lit.b)
constituie un mecanism adecvat, care  asigură independența și imparțialitatea
membrilor Curții de Conturi și a instituției în ansamblu.

Raportul complet poate
fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-658.html

 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.