Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea unor acte legislative (măsuri anticorupție din SRSJ)

5

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege
 privind modificarea unor
acte legislative (măsuri anticorupție din SRSJ).

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul
Justiției.

Conform Notei informative, promovarea proiectului se
încadrează în măsurile de ordin legislativ prevăzute în Pilonul IV „Integritatea
actorilor justiției” din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de
reformă a sectorului justiției. Autorul notează, că implementarea proiectului
urmează să contribuie la crearea unui instrumentar normativ în vederea
excluderii influențelor negative asupra judecătorilor, stabilirea unor
sancțiuni adecvate și responsabilizarea actorilor sectorului justiției pentru
săvîrșirea faptelor de corupție, aplicarea unor mijloace netradiționale în
scopul neadmiterii în sistemul judecătoresc și al organelor procuraturii a unor
persoane compromise sau care nu corespund criteriului reputației ireproșabile.
În general, se urmărește revizuirea cadrului legislativ în vederea sporirii
eficacității constrîngerii judiciare și descurajării actelor de corupție, în
special, prin sancționarea mai severă a infracțiunilor legate de corupție din
sectorul justiției.

Nota informativă la proiect conține o argumentare
suficientă a necesității adoptării actului legislativ, în special în partea ce
ține de modificările introduse în Legea cu privire la statutul judecătorului,
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea cu privire la
procuratură și Legea privind aplicarea testării la detectorul comportamentului
simulat (poligraf) precum și în partea ce ține de înăsprirea sancțiunilor
penale pentru actele de corupție. Totodată, argumentarea autorului privind
introducerea unei noi componențe de infracțiune „Îmbogățirea ilicită”, nu este
suficient de elaborată, nefiind examinată coliziunea dintre aceasta și prevederile
constituționale privind prezumția caracterului licit a dobîndirii proprietății.
Întrucît proiectul se află la faza consultărilor, admitem că la finalizarea
acestora, Ministerul Justiției ar putea reveni asupra argumentării proiectului
în această parte.

Deși în Nota informativă autorul indică asupra
apariției unor cheltuieli generate de necesitatea achiziționării mijloacelor
tehnice pentru asigurarea testării la poligraf și instruirea specialiștilor
care vor asigura testarea, costurile implementării proiectului nu au fost
prezentate.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că
potrivit Strategiei naționale anticorupție pe anii 20112015, corupția a
constituit o preocupare permanentă pe plan intern, fapt care a impus
autorităților publice și diverselor grupuri sociale active promovarea
proceselor și mecanismelor de prevenire și de combatere a fenomenului. De
asemenea, conform Programului de activitate al Guvernului Republicii
Moldova,  unul din obiectivele de
guvernare îl constituie – crearea unui cadru legislativ și instituțional
eficient de prevenire și combatere a corupției în sistemul public. În opinia
CAPC, modificările propuse se încadrează în obiectivul enunțat, în special în
partea ce ține de verificarea suplimentară a candidaților la funcția de
procuror și judecător, obligarea judecătorilor și președinților de instanță de
a informa Consiliul Superior al Magistraturii despre orice tentativă de
exercitare a influenței asupra lor precum și în partea ce ține de înăsprirea
pedepselor pentru faptele de corupție. Totodată, introducerea unei noi
componențe de infracțiune (îmbogățirea ilicită) este argumentată insuficient,
necorelată cu prevederile art. 44 alin. 3 din Constituție și pasibilă de a
genera abuzuri ca urmare a reglementării laturii obiective a acestei noi
infracțiuni, insuficient de clară.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe
adresa:
https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-535.html

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care  este susținut financiar de Apărătorii
Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare
Internațională.