Comunicat de presă la proiectul Legii privind privind monitoringul bunurilor imobile

3

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității
proiectului de Lege
privind monitoringul
bunurilor imobile.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Agenția
Relații Funciare și Cadastru .

Potrivit
notei informative, proiectul urmărește scopul creării bazei legislative
necesare pentru a asigura ținerea la zi a informației despre bunurile imobile,
despre proprietar, despre schimbările intervenite la bunurile imobile, întru
asigurarea unei informații veridice despre valoarea bunurilor imobile în scopul
impozitării.

Nota informativă parțial justifică necesitatea promovării
proiectului de act legislative.

Contrar
prevederilor  art. 20 al Legii 780/2001
privind actele legislative, nota informativă nu include fundamentarea
economico-financiară și nici  referințe
la reglementările corespondente ale legislației comunitare.

În concluziile expertizei s-a arătat următoarele:

1. Trebuie examinară oportunitatea elaborării uni act
normativ separat, deoarece reglementările propuse pot fi incluse în Legea
cadastrului bunurilor imobile într-un capitol separat.
2. Proiectul nu prevede toate aspectele organizatorice (inclusiv cele
financiare) ale monitoringului bunurilor imobile.
3. În privința monitoringului bunurilor imobile, urmează a revedea
oportunitatea includerii unor sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor
legale în acest sens.
4. Este discutabilă obligarea proprietarilor să suporte careva cheltuieli
referitoare la înregistrarea modificărilor operate la bunurile imobile pentru
ulterioara stabilire a unei noi valori, în scopul impozitării. În opinia
noastră, această sarcină urmează să revină organelor abilitate (oficiile
cadastrale și inspectoratele fiscale).
5. Cât privește înregistrarea sau neînregistrarea drepturilor reale în
registrul bunurilor imobile, potrivit prevederilor Codului civil, dreptul de
proprietate asupra bunului imobil se dobândește din momentul înregistrării
acestuia (cu excepția cazurilor prevăzute la art.37/1 din Legea cadastrului
bunurilor imobile). Astfel, riscul neînregistrării este suportat de către
potențialul proprietar. Cât privește alte drepturi reale asupra bunului imobil
(spre exemplu: dreptul de posesie și folosință în cazul locațiunii) și acestea
urmează a fi înregistrate, însă neînregistrarea nu influențează valabilitatea dreptului. Totodată,
suntem de acord cu autorul proiectului că urmează a fi înregistrate toate
drepturile reale asupra bunului imobile (izvorîte atît din contracte
translative de proprietate cum ar fi vânzarea-cumpărarea, donația, rentă
viageră, înstrăinarea cu condiția întreținerii pe viață, cît și din contracte
translative de posesie și folosință cum ar fi locațiunea, arenda și comodatul.
La fel, urmează a fi actualizate și datele referitoare la modificările operate
la bunurile imobile (reconstruirea acestora), însă obligarea titularilor se
efectueze aceste înregistrări trebuie făcută fie prin modificarea/completarea
Codului civil, fie prin modificarea/completarea Legii cadastrului bunurilor
imobile. Însă atît înregistrarea drepturilor, cît și actualizarea modificărilor
trebuie făcută nu pentru stabilirea valorii bunurilor în scopul impozitării,
dar pentru a asigura existența unei informații complexe și veridice privind
bunurile și drepturile asupra lor. Suplimentar, actualizarea acestei informații
ar permite și evaluarea obiectivă a bunurilor în scopul impozitării.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe
adresa:
https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-525.html

Această
expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
"Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative
etapa V", care  este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.