Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilității proiectului Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare

7

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului  Legii cu
privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de
decontare a instrumentelor financiare.

Autor nemijlocit al proiectului  este Banca Națională a Moldovei.

 

Proiectul Legii cu
privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de
decontare a instrumentelor financiare are ca scop reducerea riscului sistemic
asociat cu participarea la sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor
financiare, precum și reducerea disfuncționalităților sistemelor cauzate de
intentarea procedurii de insolvabilitate asupra unui participant la aceste
sisteme. Acesta reglementează finalitatea decontărilor în sistemele de plăți și
de decontare a instrumentelor financiare, efectele procedurii de
insolvabilitate împotriva unui participant la sistem în ceea ce privește
drepturile și obligațiile care decurg din sau în legătură cu participarea sa la
un sistem, precum și drepturile deținătorilor de garanții în cazul insolvabilității
furnizorului de garanții.

Potrivit Notei informative, elaborarea proiectului de lege contribuie la
realizarea Planului național de armonizare a legislației pentru anul 2014,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.28 din 22.01.2014 și Planului național de
acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea
Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din
07.10.2014.

Nota informativă a
proiectului de act legislativ supus expertizei conține o argumentare suficientă
a promovării proiectului, intenția autorilor fiind expusă clar, aceasta
conținînd toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de act
legislativ.

 
În raportul de expertiză s-a remarcat lipsa Declarației de compatibilitate și a
Tabelului de concordanță privind compatibilitatea proiectului de lege cu cadrul
legal comunitar, fiind nerespectate unele cerințe imperative ale legislației,
obligatorii la elaborarea unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate
ca un risc de coruptibilitate.


Proiectul Legii este compatibil parțial legislației naționale, unele dintre
prevederile proiectului de lege fiind însă neclare și contradictorii, deoarece
conținutul acestuia nu răspunde integral exigențelor de tehnică legislativă,
prevăzute de Legea nr.780/2001 privind actele legislative, iar unele prevederi
din proiect sunt concurente sau contravin altor prevederi ale legislației
(conținutul noțiunii de clearing din Legea nr. 171/2012, este echivalentă cu
noțiunea de netting stabilită la art.3 alin. (1) lit.9) din proiect),
concurența normelor de drept fiind un factor al coruptibilității, care
periclitează procesul de implementare a legii.

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-681.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.