Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilității proiectului Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.

4

Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității
proiectului  Legii privind emisiunea
obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a
obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.11.2014
și nr.101 din 01.04.2015.

 

Autor nemijlocit al proiectului este Ministerul Finanțelor.

 

Potrivit autorului,
elaborarea proiectului de lege a derivat din necesitatea asigurării executării prevederilor
Memorandumului de înțelegere semnat între Banca Națională a Moldovei și
Ministerul Finanțelor la 9 martie 2016, care prevede emisiunea obligațiunilor
de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de
plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.11.2014 și nr.101 din
01.04.2015. În acest sens, potrivit proiectului, Ministerul Finanțelor va emite
și va transmite Băncii Naționale a Moldovei obligațiunile de stat la valoarea
nominală, la rata fixă a dobînzii, pe termene de pînă la 25 de ani, în volum
total de pînă la 13583,7 mil. lei, cu rata efectivă a dobînzii de 5 la sută.

 

În raportul de expertiză
s-a arătat că nota informativă nu conține o argumentare suficientă a
necesității și oportunității normelor din proiect, avînd în vedere importanța
socială, politică și juridică a unui asemenea proiect de lege. Astfel, autorul
urma să prezinte efectele sociale și economice ale prevederilor proiectului de
lege, întrucît implementarea acestuia riscă să producă instabilitate financiară
și să afecteze drepturile și interesele financiare ale tuturor cetățenilor. Așa
fiind, proiectul de lege nu corespunde condițiilor generale obligatorii ale
unui act legislativ, care stabilesc că orice act legislativ are ca obiectiv
apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legitime ale cetățenilor,
egalitatea și echitatea socială.

Totodată, în raportul de expertiză s-a arătat că la momentul depunerii
proiectului de act legislativ spre dezbateri, erau lipsă expertizele juridice,
anticorupție, economice, financiare, științifice, etc., care au rolul de a
determina raționalitatea adoptării acestui proiect de lege, avantajele și
dezavantajele acestuia, consecințele economico-financiare și de alt gen care
pot surveni în rezultatul adoptării proiectului de lege.

Nota informativă nu conține o fundamentare economico-financiară, deși aceasta era
necesar, întrucît proiectul presupune cheltuieli financiare majore. Este vorba
despre emisiunea obligațiunilor de stat pentru a rambursa suma de 13,5 miliarde
de lei, rămasă restantă după dispariția miliardului și lichidarea Băncii de
Economii, Unibank și a Băncii Sociale. La fel, autorul nu efectuează nici un
calcul în privința dobînzii anuale de 5%, prevăzută în proiect, la suma
nominalizată. Or, potrivit unor calcule elementare, dobînda respectivă
reprezintă circa 678 milioane de lei pe an, fără a lua în calcul și plata sumei
de bază. Plus la aceasta, autorul nu a adus informații și cifre privind modul
în care au fost utilizate garanțiile acordate de către Guvern Băncii Naționale
a Moldovei în perioada noiembrie 2014 aprilie 2015. Mai mult ca atît, nota
informativă nu conține nici o informație privind situația reală în sectorul
bancar din Moldova și situația recuperării sumelor bănești.

Autorul nu a analizat și nu menționează în proiect și nici în nota informativă
despre compatibilitatea prevederilor din proiect cu reglementările legislației
comunitare și alte standarde internaționale. În speță, era utilă examinarea
practicilor internaționale ale altor state, care s-au confruntat cu cazuri
asemănătoare în sistemul lor financiar-bancar.

Proiectul de lege a fost înaintat de Guvern spre examinare Parlamentului în mod
prioritar. Avînd în vedere importanța și impactul major pentru societate,acesta
nu poate fi examinat în grabă de către Parlament. Biroul permanent al
Legislativului trebuie să verifice dacă este argumentată și justificată urgența
sau prioritatea examinării proiectului de lege înaintat de Guvern. Nici nota
informativă la proiect nu conține argumente, care ar justifica examinarea lui
în mod prioritar. Trebuie de ținut cont că urgentarea procesului creează
dificultăți în examinarea și avizarea proiectului. Nefiind acordat timp
suficient, avizarea devine o simplă formalitate.


Potrivit cerințelor legislației, autoritățile publice sunt obligate să
întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităților de participare
a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor
părți interesate la procesul decizional. Din analiza informațiilor prezente pe
pagina web a Guvernului, pagina web a Ministerului Finanțelor, portalului web
particip.gov.md, constatăm că proiectul de lege nu a fost plasat spre informare
publicului și nici supus consultărilor publice cu cetățenii și alte părți
interesate. În ce privește asigurarea transparenței decizionale la nivel de
Legislativ, notăm că proiectul de act legislativ supus expertizei a fost plasat
pe site-ul Parlamentului,  însă nu
cunoaștem dacă au avut loc consultări publice în cadrul comisiei permanente
sesizate în fond, în condițiile în care pe pagina web lipsește sinteza
recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice.

Din textul proiectului și aplicarea ulterioară a acestuia rezultă expres
prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăților) cetățenilor sau chiar
prejudicierea interesului public.


În raportul de expertiză s-a subliniat că autorul nu a argumentat motivul
stabilirii termenului de 25 de ani și rata efectivă a dobînzii de 5 la sută. Se
impunea un stiudiu, o analiză care ar cuprinde argumente în vederea stabilirii
acestui termen și gradualitatea rambursării creditului, prin prisma politicii
bugetar-fiscale a statului. La fel, autorul urma să argumenteze decizia de
instituire a dobînzii de 5% plătită de stat Băncii Naționale a Moldovei, în
contextul în care potrivit contractelor de acordare a creditului încheiate
între Banca Națională a Moldovei și cele 3 bănci comerciale, mărimea dobînzii
era de 0,1%.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că adoptarea proiectului de
lege este o opțiune politică a Parlamentului, care va decide dacă este sau nu
oportun pentru Republica Moldova. Modalitatea rambursării propusă de autor prin
acest proiect de lege este inechitabilă și injustă în raport cu cetățenii
Republicii Moldova.  Respectiv, această
modalitate de rambursare ar trebui să fie analizată și eventual propusă doar în
cazul în care vor fi epuizate toate opțiunile legale posibile.

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-684.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.