Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației

4

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii cu privire la parcurile
din industria tehnologiei informației.

Autor al proiectului este  Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor.

Potrivit proiectului, scopul legii "constă în
crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei
tehnologiei informației orientate spre export, prin crearea locurilor de muncă
cu valoare adăugată înaltă și atragerea investițiilor autohtone și
străine".

Nota informativă a proiectului de lege nu conține o argumentare suficientă a
promovării acestuia, în timp ce în Republica Moldova există déjà un cadru legal
satisfăcător în domeniul reglementat de proiect: Legea nr. 182 din 15.07.2010
cu privire la parcurile industriale și Legea nr. 138-XVI din 21.06.2007 cu
privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare.

Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor drepturi
constituționale: dreptul la muncă și la protecția muncii (art. 43 din Constituția
RM) și dreptul la proprietate privată și protecția acesteia (art.46 din
Constituția RM).

Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea
principiului transparenței și responsabilizării va fi asigurată suficient, iar
principiul participării este inaplicabil.

Proiectul Legii este conform Constituției, standardelor internaționale și
dezvoltă legislația corelativă.

Nu există jurisprudență a Curții Constituționale și a CtEDO în domeniul de
reglementare a proiectului Legii cu privire la parcurile din industria
tehnologiei informației.

Proiectul Legii ignoră drepturile salariaților, întrucît acesta nu oferă
soluții pentru protecția socială ulterioară a acestora și nu stabilește vreun
mecanism de verificare a respectării duratei săptămînii de muncă, reieșind din
faptul că parcurile vor putea activa și în regim virtual. Totodată, proiectul
ignoră drepturile altor contribuabili, întrucît aceștia vor trebui să suporte
diferența de sume de bani, care nu a fost vărsată în fondul social.

Din prevederile proiectului de lege nu reiese careva discriminare bazată pe gen
sau favorizarea unui gen în defavoarea altuia.

În concluzia raportului de expertiză s-a arătat că reieșind din faptul că în
Republica Moldova există un cadru legal satisfăcător în domeniul reglementat de
proiectul Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației
și că implementarea efectivă a acestei legi (în cazul adoptării) este de natură
să genereze mai multe încălcări a drepturilor, promovarea proiectului de Lege
cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației este inoportună.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-646.html  

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Armonizarea legislației cu standardele
internaționale în domeniul drepturilor omului”, în parteneriat cu Apărătorii
Drepturilor Civile din Suedia.