Comunicat de presă la proiectul Legii privind performanța energetică a clădirilor

4


Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza proiectului Legii privind performanța energetică a clădirilor din
perspectiva drepturilor omului.

 Autor al proiectului de Lege este Ministerul Mediului.

Potrivit textului proiectului de Lege, scopul promovării
acestuia constă în promovarea îmbunătățirii performanței energetice a
clădirilor, ținînd cont de condițiile climatice, cerințele legate de climatul
interior și de raportul cost-eficiență. Obiectul de reglementare al acestuia îl
reprezintă transpunerea în cîmpul legal al Republicii Moldova a Directivei nr.
2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind
performanța energetică a clădirilor .

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului,
analiza impactului de reglementare și fundamentarea economico-financiară.

Proiectul legii asigură insuficient respectarea
principiilor participării și responsabilizării.

Din analiza efectuată în acest raport de expertiză se
constată că, proiectul/actul normativ corespunde prevederilor constituționale
ale Republicii Moldova, respectă drepturile/libertățile omului, nefiind
identificate încălcări ale standardelor internaționale. Chiar dacă obligațiile
prin proiect impuse proprietarilor de clădiri pot fi considerate ca ingerințe
în dreptul de proprietate al acestora, limitările sunt dictate de interesul
general al societății, sunt necesare și echilibrate în raport cu scopul
urmărit.

Proiectul de lege nu reglementează aspectul gender. Nu au fost depistate norme
care ar discrimina sau limita drepturile, libertățile și șansele femeilor în
raport cu bărbații.

Cu toate acestea, trebuie să menționăm că, unele prevederi din proiect sunt
expuse deficitar, ceea ce va crea confuzii la aplicarea lor în practică. În mod
special, raportul se referă la definirea noțiunii de ”proprietar al clădirii”,
la calificarea  unor fapte ca fiind
contravenții, fără să existe o corelare dintre prevederile proiectului și Codul
contravențional. De asemenea,  în mod
neinspirat a fost definită noțiunea de ”unitate a clădirii” excluzînd din
această categorie apartamentele, ceea ce reduce semnificativ impactul
preconizat al legii (de informare, de conștientizare a problemei, de implicare
în acest domeniu) în special, în rîndul cetățenilor.

Totodată, în raportul de expertiză se relevă o slabă corelare a proiectului cu
un alt act legislativ din domeniul eficienței energetice și anume: Legea
privind eficiența energetică. Astfel, prin proiectul de lege promovat se
instituie noi specialități evaluator energetic și inspector al instalațiilor
de încălzire și climatizare (deși Legea privind eficiența energetică deja a
instituit noțiunea de auditor energetic), iar dreptul de a certificare a
performanței energetice și inspectarea instalațiilor de încălzire și
climatizare le este recunoscut doar persoanelor juridice, față de care se
înaintează unica cerință să aibă în state specialiști certificați (Legea
privind eficiența energetică recunoaște și dreptul persoanelor fizice cu statut
de întreprinzător individual să desfășoare activitatea de audit energetic).

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-590.html 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza vulnerabilității proiectelor de acte
normative prin prisma drepturilor omului”, susținut financiar de Apărătorii
Drepturilor Civile din Suedia.