Comunicat de presă la proiectul Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor

6

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul
Justiției.

Potrivit  notei
informative, scopul principal al proiectului constă în crearea unui sistem
efectiv și transparent cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor.

Nota
informativă conține analiza condițiilor care au impus elaborarea proiectului de
lege, analiza elementelor novatorii ale proiectului, rezultatele scontate,
impactul proiectului, referințe la actele normative care trebuie elaborate sau
modificate în eventualitatea adoptării proiectului, referințe la standardele
internaționale în domeniu. În ce privește fundamentarea economico-financiară,
autorul proiectului recunoaște că implementarea proiectului va necesita
cheltuieli suplimentare, însă, la moment, nu evaluează costurile proiectului,
în acest sens argumentarea poiectului fiind insuficientă.

Potrivit autorului proiectului, sistemul răspunderii
disciplinare a judecătorilor trebuie să asigure că orice abatere disciplinară a
judecătorilor, din orice instanță, poate fi examinată și sancționată, dacă e
cazul.  În același timp, se recunoaște,
că sistemul de răspundere disciplinară trebuie să fie astfel construit, încît
să nu admită posibilitatea influențării și interferenței cu activitatea
judecătorului în procesul de înfăptuire a justiției.

Menționînd condițiile ce au impus elaborarea proiectului, autorul se referă la
studiul efectuat anterior cu privire la spectrul de abateri disciplinare și
procedura disciplinară cu privire la judecători în Republica Moldova. Studiul a
constatat, că actualul cadru normativ cu privire la răspunderea disciplinară a
judecătorilor nu este suficient de clar și detaliat reglementat, astfel nefiind
asigurată aplicarea clară și previzibilă a legii în domeniu.

În acest sens, autorul confirmă ca necesități:
a) revizuirea modalității de reglementare a temeiurilor răspunderii
disciplinare și a listei abaterilor disciplinare;
b) reglementarea detaliată a procedurii disciplinare, cu prevederea clară a
garanțiilor procesuale ale subiecților implicați;
c) clarificarea rolului Colegiului disciplinar și modificarea sancțiunilor
disciplinare.

Proiectul, în redacția sa actuală, nu răspunde pe deplin
acestor necesități, urmare a expertizei efectuate fiind identificați mai mulți
factori de coruptibilitate, și anume: cerințe excesive pentru exercitarea
drepturilor; componența neechilibrată a unui organ;  concurența normelor de drept;
confundarea/dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeași încălcare;
cumularea competențelor de a verifica și sancționa; dezechilibru dintre
încălcare și sancțiune; drepturi oferite, printr-o listă deschisă,
inspectorului-judecător; formulare ambuguă care admite interpretări abuzive;
îngustarea nejustificată a noțiunii de integritate; lacune de drept; limitarea
neîntemeiată a drepturilor omului; nome care stabilesc derogări neîntemeiate;
norme de blanchetă; proceduri inoportune; stabilirea unor termene
nejustificate.

Raportul complet al expertizei poate fi vizualizat pe
adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-530.html 

Această
expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
"Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative
etapa V", care  este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.