Comunicat de presă la proiectul Legii privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale

6

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului Legii privind Statutul-cadru al unității
administrativ-teritoriale.

Autor nemijlocit al
proiectului de Lege este un grup de deputați în Parlament.

 

Potrivit autorilor,
necesitatea proiectului pornește de la ineficiența și lacunele din actuala lege
privind Statul-cadru al al satului (comunei), orașului (municipiului)
nr.436/2003, care este depășită și nu reglementează toate instrumentele și
mecanismele ce urmează să asigure realizarea principiilor autonomiei și
democrației locale. În acest sens, proiectul de lege propune stabilirea unui
mecanism expres în vederea realizării principiului consultării cetățenilor în
problemele locale de interes deosebit. Acest mecanism prevede: dreptul unui
anumit număr de consilieri, respectiv cetățeni de a iniția aceste consultări;
modalitatea de asigurare a valabilității adunării cetățenești (prezența
majorității reprezentanților familiilor și adoptarea propunerilor cu
majoritatea celor prezenți); obligativitatea examinării acestora la ședința
consiliului local într-un termen rezonabil (în prima ședință).

Deși autorii, în nota informativă, subliniază finalitățile urmărite la
elaborarea proiectului, enumeră principalele prevederi ale proiectului, totuși,
nu se nu argumentează necesitatea elaborării unei legi integrale noi în
contextul în care proiectul în proporție de 70% conține aceleași prevederi din
actuala Lege privind Statutul-cadru al satului (comunei), orașului
(municipiului). În speță, era oportun de elaborat un proiect de lege privind
modificarea și completarea Legii 436/2006.

Reieșind din importanța proiectului de lege, acesta urma să fie transmis spre
avizare tuturor instituțiilor publice interesate, să fie supus consultărilor
publice cu societatea civilă pentru formularea recomandărilor, iar avizele,
sinteza recomandărilor recepționate urmau să fie anexate la dosarul de însoțire
a variantei finale a proiectului de act legislativ.

Din textul proiectului rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor
interese/beneficii de grup sau individuale. Proiectul promovează interesul cetățenilor
unei localități de a fi consultați de autoritățile publice în problemele
comunității. Acest fapt este în beneficiul interesului public general.

Principalele obiecții de conținut asupra textului proiectului de lege se referă
la:  formularea neclară și contradictorie
a unor prevederi din proiect, ce poate duce la confuzii și dificultăți de
aplicare în practică;
– dublarea unor norme din proiect cu cele existente deja în legislație;  omisiunea de a insera în Statutul-cadru a unor
aspecte importante din viața comunităților locale; nerespectarea rigorilor
tehnicii legislative, limbajului juridic, regulilor de ortografie și
punctuație.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că proiectul poate fi supus
procedurilor de dezbatere și adoptare în cadrul Parlamentului, cu analiza
prealabilă a oportunității acestuia și, respectiv, după eliminarea elementelor de
coruptibilitate identificate.

 

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-651.html              

 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.