Activitatea Comisiei pre-vetting este evaluată în baza unei metodologii, elaborată de experții CAPC. Ce prevede aceasta

17

La începutul anului trecut, pentru sporirea integrității viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) și ai organelor specializate ale acestora, prin Legea nr.26 din 10.03.2022 a fost instituită Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, numită și Comisia pre-vetting.

Acest mecanism a trezit un interes sporit din partea publicului, a societăţii civile, dar și a partenerilor de dezvoltare. Or, toți își doresc ca acest exercițiu să contribuie la alegerea membrilor integri și onești în organele de autoadministrare, să îmbunătățească sistemul judecătoresc național și să favorizeze restabilirea încrederii societății în acest sistem. Pentru a vedea cât de corectă și transparentă este activitatea Comisiei pre-vetting, Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC) și-a propus să urmărească întregul proces de evaluare a candidaților la funcția de membru CSM și CSP.

În cadrul proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat de CAPC, cu suportul Freedom House Moldova, a fost elaborat şi pus în practică un mecanism de monitorizare a activităţii Comisiei pre-vetting. Scopul monitorizării este supravegherea modului de realizare a mandatului comisiei și realizării funcției sale de promovare a evaluării celor mai buni și integri candidaţi în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, sporirea transparenţei activităţii Comisiei şi perfecţionarea mecanismelor existente.

Astfel, anul trecut CAPC a elaborat metodologia de monitorizare a ședințelor și deciziilor Comisiei. Aceasta este structurată în 7 capitole/secţiuni și prevede detalii privitor la reglementările existente și procedurile aplicate (contextul general); scopul şi obiectivele monitorizării; principiile procedurii de monitorizare; etapele monitorizării; indicatorii monitorizați; model al raportului de monitorizare; fișa-tipizată de monitorizare a ședințelor și deciziilor Comisiei pre-vetting.

Obiectivele monitorizării Comisiei pre-vetting sunt:

 • evaluarea transparenței în activitatea și rezultatele comisiei;
 • evaluarea respectării procedurilor şi principiilor de evaluare a candidaţilor;
 • evaluarea modului de verificare în cadrul procesului de evaluare a corespunderii candidatului criteriilor de integritate;
 • identificarea cauzelor care pot duce (duc) la promovarea evaluării persoanelor nepotrivite în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor;
 • evaluarea eficienţei activităţii Comisiei pre-vetting din punct de vedere al impactului activităţii (costurile şi beneficiile); 
 • aprecierea gradul de motivare a deciziilor Comisiei pre-vetting conform rigorilor impuse de normele legale;
 • elaborarea recomandărilor privind îmbunătățirea activităţii Comisiei pre-vetting.

Monitorizarea activităţii Comisiei urmează să se concentreze atât pe activitatea nemijlocită a acesteia, procedurile aplicate, cât şi pe substanţa deciziilor adoptate şi criteriilor de evaluare cu care această comisie operează. Procedura de monitorizare va fi finalizată cu un raport consolidat. 

„O monitorizare atentă şi consecventă, bazată pe studiul şi analiza mai multor surse de informaţii coroborate cu monitorizarea propriu-zisă a şedinţelor și deciziilor comisiei este de natură  să contureze un tablou obiectiv privind eficienţa Comisiei pre-vetting și a procedurilor de evaluare a integrității candidaților, inclusiv prin prisma calităţii deciziilor luate de comisie”, susține Viorel Pârvan, coordonatorul proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”.

Etapele monitorizării activității Comisiei de către experții CAPC

Ședințele care prezintă interes pentru public și care constituie obiectul monitorizării sunt cele de audiere a candidaților. Potrivit legii, această etapă a procesului de evaluare are loc în ședință publică (cu unele excepții) și sunt deschise pentru toți cetățenii. Audierea candidaților are loc în sediul Institutului Național al Justiției. Societatea civilă, reprezentanții mass-media și publicul larg pot participa la audieri, informând în prealabil Secretariatul Comisiei. Doar persoanele înscrise la timp au acces în sala unde au loc audierile. Primele audieri publice ale candidaților au început pe 7 octombrie 2022.

Astfel, în baza metodologiei, experții CAPC au început să monitorizeze ședințele și deciziile Comisiei pre-vetting. Pentru fiecare candidat supus evaluării se completează o fișă de monitorizare separată, cu indicarea numelui și a funcției candidatului la care aspiră. Monitorizarea activității Comisiei se desfăşoară în trei etape:

 • pre-audierea;
 • audierea;
 • post-audierea.

În cadrul fiecărei etape de monitorizare sunt urmărite şi analizate diferite date/informaţii. La etapa de „pre-audiere” sunt verificate aspectele principale privind respectarea principiului publicității și transparenţei informaţiilor privind şedinţa programată a Comisiei. În acest sens, pagina web a Comisiei pre-vetting este consultată zilnic de către monitorul CAPC.

La etapa de „audiere”, monitorul participă la ședințele comisiei și își notează informațiile și observațiile cu privire la ședința monitorizată (date generale privind ședința, informații privind procesul de audiere, deliberare și vot, decizia Comisiei). De asemenea, monitorul analizează deciziile Comisiei pentru a indica cât de calitativă și motivată este decizia, dacă textul său este clar, dacă cuprinde toate elementele prescrise, faptele și motivele, răspunde și dă apreciere la toate probele și argumentele, care probe sunt respinse, dacă sunt opinii separate ale membrilor Comisiei. Monitorul va urmări parcursul deciziilor Comisiei, dacă acestea au fost contestate la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), motivele contestării şi soluţiile reţinute de CSJ.

La etapa „post-audiere”, monitorii vor supraveghea evoluțiile în cariera candidaţilor la examinarea dosarelor cărora au participat monitorii, dacă au acces sau nu în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

Procedura de monitorizare va fi finalizată cu un raport de monitorizare consolidat, în care vor fi reflectate în mod obligatoriu perioada de monitorizare, principalele constatări, indicatorii de performanţă utilizaţi, concluziile şi recomandările.

Raportul consolidat de monitorizare urmează să fie dat publicităţii şi supus dezbaterilor cu judecătorii, procurorii, reprezentanţii organelor de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, Ministerului Justiţiei, societatea civilă, reprezentanţii comunităţii organizaţiilor internaţionale, partenerilor de dezvoltare etc.

Context: Etapele evaluării integrității candidaților

Principalele etape ale evaluării integrității candidaților, care constă în verificarea integrității etice și a integrității financiare a acestora, sunt următoarele:

 • solicitarea și depunerea declarației de avere și interese personale de către candidat;
 • solicitarea de date standard privind candidații, membrii familiei și alte persoane vizate în cadrul procesului de evaluare de la autoritățile statului și alte entități;
 • analiza informațiilor spontane transmise de către cetățeni, organizații ale societății civile și altele;
 • invitarea candidaților și desfășurarea audierilor publice;
 • decizia cu privire la rezultatul evaluării (pot fi contestate).

În urma procedurii de evaluare, Comisia pre-vetting emite o decizie motivată privind promovarea sau nepromovarea evaluării. Decizia privind nepromovarea evaluării constituie temei legal pentru neadmiterea candidatului la alegeri sau concurs pentru funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

La 28 iulie 2022, serviciul de presă al Comisiei pre-vetting a emis un comunicat prin care a demarat procesul de evaluare a primului grup de candidați pentru funcția de membru al CSM din rândul judecătorilor. Până la sfârșitul lunii ianuarie 2023, 5 candidați la funcții în CSM, din rândul celor 28 de judecători de carieră înscriși în concurs (doar 22 dintre ei au fost audiați public), au promovat evaluarea Comisiei sub aspectul integrității, 12 au fost descalificați prin nepromovarea evaluării și nu mai pot participa la concurs, iar 11 candidați așteaptă deciziile Comisiei. Deciziile adoptate și înregistrările video a audierilor sunt publice și pot fi consultate pe pagina web a Comisiei www.vetting.md