CAPC anunță achiziționarea serviciilor de audit privind verificarea eligibilității cheltuielilor în cadrul Proiectului ETAAJS

96

Asociația obștească Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit în vederea verificării eligibilității cheltuielilor în cadrul Proiectului ” Creșterea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar”.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descriși mai jos, în baza unui contract de prestare servicii.

OBIECTUL AUDITULUI :

Obiectivul auditului reprezintă un raport de opinie competentă și independentă asupra rezultatelor activității Organizației în vederea implementării Proiectului ”Creșterea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar” .

Compania de audit selectată va efectua auditul financiar al Proiectului  ”Creșterea transparenței, responsabilității și accesului la sistemul judiciar”  implementat pe parcursul perioadei 01.06.2022-31.08.2023.

Potrivit p.10 din Politica de audit al CAPC, ”Auditul pe proiect este desfășurat in conformitate cu cerințele finanțatorului proiectului CAPC  de către o entitate de audit independenta. Auditul poate aborda separate, precum si combinate, atât aspectele financiare (auditul financiar), cat si aspectele de conformitate (auditul conformității).

La efectuarea auditului o atenție deosebită se va acorda următoarelor aspecte:

 1. analizarea cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
 2. evaluarea sistemului de evidență contabilă a Organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, iar cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire și cheltuire a mijloacelor grantului;
 3. verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului;
 4. verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și/sau politicile Organizației, respectarea bugetului aprobat, corectitudinea documentării delegărilor, atât locale cât și internaționale, și verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.

Compania de audit va avea acces, cu respectarea condițiilor de confidențialitate, la toate documentele și actele contabile ale CAPC  cât privește procedura de alocare, gestionare și raportare a mijloacelor financiare ale CAPC.

CAPC va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru a facilita procesul de audit, precum și accesul la orice informații necesare.

SARCINA TEHNICĂ

Auditul se va desfășura în conformitate cu Standardele internaționale privind auditul 700 (ISA 700) și Politica de audit a CAPC.

În rezultatul auditului, până la data de 21 noiembrie 2023, Compania selectată va furniza:

 • Raportul de audit, in 3 exemplare, în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf. și word.)
 • Scrisoarea de management, care va conține: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; calitatea controlului intern al CAPC; lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandări, rânduite în ordinea prioritară, pentru a înlătura deficiențele identificate; secțiunea pentru răspunsul/comentariile CAPC la punctele slabe identificate

CONȚINUTUL OFERTEI

 • datele de contact ale companiei de audit;
 • descrierea companiei de audit ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • CV-ul persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea CAPC;
 • copia licenței pentru activitatea de audit;
 • oferta financiară.

Oferta urmează a fi datată, semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa contact@capc.md până la data de 7 noiembrie 2023.

În procesul de selecție a companiei de audit, vor fi aplicate următoarele CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:

 • experiența de cel puțin 3 ani în domeniul auditului organizațiilor necomerciale;
 • calificarea echipei de audit;
 • imaginea și reputația ireproșabilă a entității de audit;
 • lipsa relațiilor de afiliere cu personalul CAPC, inclusiv fondatorii și membrii Consiliului de administrare a CAPC;
 • alte criterii relevante, care ar putea asigura departajarea ofertanților, inclusiv oferta financiară.

Ofertele care nu respectă condițiile enunțate în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@capc.md