Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori.
A. Karr

Politicienii noștri au învățat să mintă, fără să spună minciuni. Că doar la urmă să descoperi ca „adevărurile” lor, luate toate împreună, alcătuiesc o mare Minciună.
Nicolae Dabja

Nimic nu este mai respingator pentru o democratie decat inchiderea unei persoane sau incarcerarea ei din motiv ca nu este populara. In aceasta consta adevarata testare a civilizatiei.
Winston Churchill

Prin democraţie înţeleg că ea îi conferă celui mai slab dintre noi aceleaşi şanse ca şi celui mai puternic.
Mahatma Gandhi

Democrație si astfel, neputând face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a făcut ca tot ceea ce este tare sa fie just.
Blaise Pascal

Democrație înseamnă cineva care vrea sa înalte poporul pe umerii săi, nu cineva care vrea sa se înalte el pe umerii poporului.
Nicolae Iorga

De regula, peste democrațiile infantile, pe lângă plaga sărăciei si corupției, mai vine si ciuma naționalismului.
Valeriu Butulesc

Prima Noutăți Pagina 9

Noutăți

Motivele judecătorilor în dosarul condamnării primarului de Taraclia

Joi, 5 mai 2016, jude­că­to­rii Curții de Apel (CA) Cahul au făcut publică moti­va­rea deci­ziei de con­dam­nare emise cu o lună îna­inte pe numele pri­ma­ru­lui or. Tara­clia, Ser­ghei Fili­pov, deci­zie care a pro­vo­cat un ade­vă­rat scan­dal între brea­sla jude­că­to­rească și șeful Dele­ga­ției UE în R. Mol­dova, Pir­kka Tapi­ola. Deci­zia CA din Cahul este secre­ti­zată la maxi­mum, sin­gu­rul nume care poate fi des­prins din ea fiind cel al pri­ma­ru­lui de Tara­clia. În rest, în tex­tul deci­ziei sunt blu­rate numele tutu­ror mar­to­ri­lor, dar și al com­ple­tu­lui de jude­cată, pro­cu­ro­ru­lui sau avo­ca­tu­lui.


Declarațiile de avere și interese pentru anul 2015, din nou, în afara legii

Decla­ra­ți­ile cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pen­tru anul 2015 vor fi, din nou, făcute publice cu întâr­zi­ere. Repre­zen­tan­ții Comi­siei Națio­nale de Inte­gri­tate (CNI) anunță că, la înce­pu­tul săp­tămâ­niii tre­cute, au tri­mis în adresa Agen­ției Achi­zi­ții Publice (AAP) o soli­ci­tare ofi­ci­ală prin care anunță inten­ția de a orga­niza lici­ta­ția care să desem­neze agen­tul eco­no­mic ce va digi­ta­liza și plasa pe site-ul www.cni.md decla­ra­ți­ile de avere și de inte­res ale func­țio­na­ri­lor. Până acum, orga­ni­za­rea unei ase­me­nea lici­ta­ții nu a fost posi­bilă pen­tru că, la 1 mai 2016, a intrat în vigoare noua lege a achi­zi­ți­i­lor publice. Aceasta însă nu era în tota­li­tate func­țio­nală pen­tru că nu au fost apro­bate regu­la­men­tele și docu­men­ta­ția stan­dard, în baza noii legi.

Încă un primar a scăpat de sancțiune: CNI a constatat conflict de interese la Primăria Miclești, însă a clasat cazul

Iurie Buga, primarul comunei Miclești din raionul Criuleni, a admis un conflict de interese, deoarece o are în subordine pe soția sa, care este contabilă. Chiar dacă au constatat că alesul local a încălcat regimul juridic al conflictului de interese, membrii Comisiei Naționale de Integritate (CNI) au clasat cazul, motivând că primarul a soluționat acest caz. În realitate, nu a fost aplicată niciuna dintre soluțiile prevăzute de lege pentru coflictul de interese.

Cazul primarului orașului Ungheni: Judecătoria Rîșcani nu a găsit conflict de interese acolo unde a găsit CNI

Alexandru Ambros, primarul orașului Ungheni, a câștigat în prima instanță procesul cu Comisia Națională de Integritate (CNI), care a constatat acum doi ani că edilul a încălcat regimul juridic al conflictului de interese când a cumpărat pentru Primărie rechizite de birou de la firma soției. CNI s-a autosesizat în baza unei investigații de pe Moldova Curată.

Primărița din Negrești nu vrea ca să afle o țară întreagă despre eventualul conflict de interese în care este implicată

Primărița comunei Negrești din raionul Strășeni și-a angajat fiica în funcția de bibliotecar în cadrul bibliotecii din localitate, iar Comisia Națională de Integritate (CNI) a inițiat un control în legătură cu acest caz. Zinaida Panainte afirmă însă că fiica sa nu este funcționar public și nu e cazul unui control „ca să o știe țara întreagă”.

Primari cu interese și averi ascunse

După alegerile locale din vara anului 2015, mai mulți primari din țară nu și-au declarat interesele personale la Comisia Națională de Integritate(CNI). Printre ei sunt aleși locali aflați la primul mandat, dar și dintre cei care ar fi trebuit să aibă deja obișnuița depunerii acestor declarații.

Sărăciți de un fost primar

Furați la nivel național, dar și la nivel local, cu implicarea instituțiilor statului. Așa se simt peste 36 de familii din Dănceni, Ialoveni, care și-au încredințat economiile, peste 3,2 milioane de lei, unei asociații de economii și împrumut, fondată de fostul primar, Grigore Condrea, și condusă de fiul acestuia, Vadim Condrea. Oamenii sunt de cinci ani în așteptarea unei decizii prin care ar fi despăgubiți.

CNI a iertat încă un primar

Membrii Comisiei Naționale de Integritate (CNI) „iartă” tot mai des persoane cu funcții publice care s-au aflat în conflict de interese. Unul dintre ultimele cazuri de acest fel este al primarei comunei Băhrinești, raionul Florești. Deși CNI a recunoscut că Feodosia Bunescu a admis un conflict de interese, angajându-și nepoata la Primărie, membrii Comisiei au clasat cazul.

Primar în conflict de interese și cu dosar penal

Primarul comunei Dumbrăvița, raionul Sângerei, Iurie Porcescu, în privința căruia Comisia Națională de Integritate (CNI) a constatat, în ședința de joi, 28 aprilie, existența situației de conflict de interese, s-a ales între timp și cu un dosar penal pentru abuz în serviciu. Primarul a încheiat contracte de prestări servicii cu firma fiului său. Consiliul Raional Sângerei a depus o sesizare la Procuratura raionului, solicitând o investigație, după ce gimnaziul din sat, care a primit căldură de la firma fului primarului, s-ar fi pomenit cu facturi prea mari la încălzire.

10 dosare cu funcționari publici locali

În anii 2014 — 2015, Pro­cu­ra­tura și Cen­trul Națio­nal Anti­co­ru­pție au ini­țiat nu mai puțin de 10 dosare penale în care fun­cțio­nari din admi­nis­tra­ția publică locală erau acu­zați că au acțio­nat negli­jent față de bunu­rile loca­li­tă­ții, vânzându-le sau dându-le în arendă fără lici­ta­ții sau în urma unor ten­dere for­male, la prețuri mult mai mici decât cos­tul lor. 

Interese la Ialoveni

La ședința Con­si­li­u­lui Oră­șe­nesc Ialo­veni din 14 apri­lie 2016, con­si­li­e­rii PD și PL au votat împo­triva unei pro­pu­neri de a ame­naja un teren din cen­trul ora­șu­lui Ialo­veni, ampla­sat într-un sens gira­to­riu de pe str. Ale­xan­dru cel Bun din loca­li­tate. Deci­zia a nemul­țu­mit con­du­ce­rea Pri­mă­riei, care a venit cu acu­za­ții în adresa con­si­li­e­ru­lui Oleg Cara­cu­ian, fiul fos­tu­lui pri­mar al loca­li­tă­ții, Ghe­or­ghe Cara­cu­ian. „În loc ca pe acest teren să avem ceva sim­bo­lic, cu o anu­mită sem­ni­fi­ca­ție pen­tru ialo­ve­neni, o carte de vizită a ora­șu­lui, avem în rea­li­tate o rugină de afișă a fir­mei lui Oleg Cara­cu­ian”, se spune într-un mesaj al con­du­ce­rii Pri­mă­riei Ialo­veni.

Posibile conflicte de interese în cadrul Primăriei Bălți

Viceprimarul orașului Bălți, Lilia Sava, este bănuită de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat (OTC) Bălți că s-ar afla în situație de conflict de interese, întrucât este responsabilă de domeniile învățământ, tineret și sport, iar șefa Direcției Învățământ i-ar veni drept fiică vitregă. OTC, prin semnătura șefului Octavian Mahu, a expediat o sesizare la Comisia Națională de Integritate (CNI) cu solicitarea să examineze această situație. Mahu, care este fost primar al orașului Bălți, a explicat în document că Lilia Sava se află în mariaj civil cu tatăl șefei Direcției de Învățământ, Tatiana Dubițcaia, iar ultima, la rândul său, o are în subordine pe sora sa, Nadejda Oprea, care este șefa unei grădinițe din oraș.