Comunicat de presă la proiectul Legii pentru completarea Legii privind achizițiile publice

4

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza
coruptibilității proiectului Legii pentru completarea Legii privind achizițiile
publice nr.131 din 03.07.2015 (art.4)
 

Autor nemijlocit al proiectului de Lege este un
grup de deputați in Parlamentul Republicii Moldova.

Prin
proiectul de Lege se propune ca prevederile Legii privind achizițiile publice
să nu se aplice contractelor de tipărire a buletinelor de vot și a altor
documente electorale, a materialelor didactice, de aprovizionare cu materiale
și echipament destinat organelor electorale în perioada electorală, de
realizare a campaniei de informare și servicii de transport în vederea
organizării și desfășurării alegerilor, inclusiv a seminarelor de instruire.

Autorii argumentează această inițiativă legislativă prin faptul că în cazul
orga­ni­ză­rii ale­ge­ri­lor, Comisia Electorală Centrală s-ar putea să nu reu­șească
tipă­ri­rea bule­ti­ne­lor de vot, în con­di­ți­ile și termenele Legii achi­zi­ți­i­lor
publice și, în consecință, se impune acordarea posibilității CEC de a negocia
direct cu întreprinderile și instituțiile de stat, la încheierea contractelor
pentru servicii de tipărire a buletinelor de vot și de aprovizionare cu
echipament.

În raportul de expertiză s-a arătat că argumentele autorilor   nu sunt lipsite de relevanță, dar acestea
trebuie analizate de Parlament din perspectiva oportunității, luînd în
considerație importanța socială, politică și juridică a unui asemenea proiect
de lege. Totodată, în raportul de expertiză s-a atras atenția asupra
experienței de implementare a acestor prevederi. Astfel, în perioada anilor
2007 2010  (perioada aplicării în
redacția actuală a Legii privind achizițiile publice)  Comisia Electorală Centrală și-a exercitat cu
bine funcțiile, organizînd desfășurarea alegerilor locale generale din
03.06.2007 și 17.06.2007, a alegerilor parlamentare din 05.04.2009, alegerilor
parlamentare anticipate din 29.07.2009 și a referendumului republican
constituțional din 05.09.2010. La fel, argumentele autorilor privind
dificultatea respectării procedurilor de achiziții publice în termenul restrîns
de 60 de zile, cît durează perioada electorală, pot fi combătute cu exemple din
practica altor țări, care dispun de termeni și mai mici, dar reușesc tipărirea
buletinelor și altor materiale potrivit procedurilor de achiziții publice.

În raportul de expertiză s-a atras atenția asupra faptului că proiectul urma să
fie transmis spre avizare tuturor instituțiilor publice interesate (Ministerul
Justiției, Comisiei Electorale Centrale, Centrului Național Anticorupție etc.),
să fie supus consultărilor publice cu societatea civilă, pentru formularea
recomandărilor, iar, în final, avizele, sinteza recomandărilor recepționate
urmau să fie anexate la dosarul de însoțire a variantei finale a proiectului de
act legislativ.  Totodată,  în raport s-a constatat că la dosarul
proiectului de lege nu există avizul Guvernului, însă potrivit Constituției și
Regulamentului Parlamentului, proiectele de acte legislative și propunerile
legislative înaintate de deputați se remit Guvernului spre avizare.

Din textul proiectului rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor
interese/beneficii pentru Comisia Electorală Centrală. În speță, proiectul
prevede posibilitatea pentru Comisia Electorală Centrală de a desfășura
procedurile de achiziționare a buletinelor de vot, altor documente electorale,
materialelor și echipamentelor necesare, fără a parcurge procedurile
obligatorii stabilite de legea privind achizițiile publice. Astfel de excepții
nu sînt în beneficiul interesului public general. Or, în cazul netransparenței
contractelor de tipărire a buletinelor de vot și altor documente electorale, în
lipsa unui control obiectiv, va fi pus în pericol procesul electoral, iar cei
interesați vor putea influența tipografia selectată, numărul buletinelor de vot
tipărite sau chiar eventual falsificarea acestora. Reieșind din pericolele care
le comportă exceptarea contractelor de tipărire a buletinelor de vot și altor
documente electorale de la procedurile obligatorii stabilite de legea privind
achizițiile publice, prezentul proiect de lege este susceptibil de a prejudicia
interesele (drepturile) alegătorilor și, în final, va fi prejudiciat interesul
public.

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-672.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.