Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Agentul guvernamental

5

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Agentul
guvernamental din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Justiției.

 

Potrivit autorului, necesitatea elaborării proiectului Legii
cu privire la Agentul guvernamental este determinată de prevederile exprese din
Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, care impune
"Evaluarea impactului cadrului normativ actual privind executarea
hotărîrilor judecătorești și a mecanismului de implementare a acestor hotărîri,
inclusiv a hotărîrilor CtEDO"

În general, proiectul este conform Constituției RM, legislației corelative,
standardelor internaționale, jurisprudenței CtEDO.

În raportul de expertiză s-a atras atenția asupra următoarelor deficiențe a proiectului:


– nu este clară componența numerică a consiliului consultativ, a Agentului
Guvernamental, în particular numărul reprezentanților autorităților publice,
mediului academic și societății civile. Sunt incerte criteriile care trebuie să
corespundă membrii desemnați din mediul academic și din sectorul
non-guvernamental.
– nu sunt reglementare competențele consiliului, deși se propune reglementarea
aspectelor respective într-un Regulament ce urmează a fi aprobat de Guvern,
considerăm o astfel de abordare ca fiind inacceptabilă, or anume legea cu
privire la Agentul guvernamental trebuie să conțină reglementări exprese în
această privință.
În aparență dreptul Agentului guvernamental de reglementare amiabilă a
litigiilor este excesiv de discreționar, or depinde numai de voința acestuia,
nu este condționat de nimic altceva și nu se prevăzută nici o responsabilitate
pentru exercitarea abuzivă sau ilegală a dreptului respectiv.
– lipsește termenul limită pentru traducerea hotărârilor și deciziillr CtEDO
pronunțate împotriva Republicii Moldova.
– dreptul ce a cere autorităților să prezinte scuze reclamantului pare a fi
discreționar, în lipsa vreunei fundamentări obiective și nu este reglementat
cum se va proceda, dacă autoritatea va refuza să se conformeze solicitării
Agentului guvernamental de a prezenta scuze oficiale.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-659.html

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..