Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la ajutorul de stat

8

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege cu privire la ajutorul
de stat.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Economiei.

Potrivit notei
informative, proiectul de lege, are drept scop elaborarea cadrului normativ în
domeniul ajutorului de stat în Republica Moldova, crearea unui mecanism
centralizat de monitorizare a ajutoarelor de stat acordate, care va elimina
ineficiența și birocrația procedurilor legate de ajutoarele de stat.

 În raportul de expertiză au fost enunțate următoarele
constatări privitoare la coruptibilitatea actului legislativ:

 • argumentarea insuficientă pentru scopurile proiectului;
 • proiectul de lege nu este fundamentat din punct de vedere
  economico-financiar;
 • proiectul de lege nu a fost supus analizei impactului de reglementare;
 • prevederile din proiect urmează a fi coordonate cu normele tehnicii
  legislative;
 • proiectul stabilește unele competențe discreționare ale Agenției
  Naționale pentru Protecția Concurenței privind aprecierea și delimitarea
  criteriilor în baza cărora va fi evaluată compatibilitatea cu mediul
  concurențial normal a ajutoarelor de stat;
 • proiectul de lege nu include prevederi referitoare la răspunderea
  persoanelor abilitate cu luarea deciziilor în privința acordării sau
  refuzului de a acorda ajutor de stat. Lipsa acestor prevederi în textul
  legii care ar responsabiliza personalul implicat, constituie o lacună și o
  posibilitate de a se eschiva de la anumite obligații sau de a aplica
  preferențial anumite norme ale proiectului de lege, constituind, în acest
  sens, un factor de coruptibilitate;
 • în proiectul de lege nu sunt clar definitivate bazele juridice privind
  modalitățile de autorizare și acordare a ajutorului de stat, condițiile de
  revocare a deciziilor Agenției;
 • nu sunt stabilite competențele și atribuțiile, drepturile și
  obligațiile personalului din cadrul Agenției abilitat cu atribuții de
  investigare;
 • nu sunt stabilite care acțiuni/inacțiuni vor fi considerate
  contravenții și autoritatea cu drept de aplicare a acestora.

 În concluzie, în raportul de expertiză s-a arătat, că adoptarea
sau neadoptarea proiectului de Lege cu privire la ajutorul de stat constituie opțiunea
politică a Parlamentului, înscriindu-se în dreptul discreționar al
legiuitorului de a decide asupra felului în care urmează a fi soluționate problemele
sociale în Republica Moldova.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.