Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la energetică

5

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la energetică din
perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este  Ministerul Economiei.       .

 

Potrivit proiectului de Lege cu privire la energetică,
scopul legii constă în instituirea unui cadru juridic necesar pentru organizarea,
reglementarea și asigurarea funcționării eficiente și sigure a sectoarelor
energeticii, pentru crearea de condiții necesare aprovizionării cu energie, cu
resurse energetice, în baza unor criterii de accesibilitate, disponibilitate,
fiabilitate, continuitate, competitivitate, calitate și transparență, pentru
promovarea concurenței pe piețele energeticii, precum și pentru monitorizarea
acestora.

Nota informativă conține o argumentare suficientă pentru promovarea proiectului
de lege.

Deși din lectura notei informative rezultă că ar fi existat o Analiză
preliminară a impactului de reglementare, aceasta nu a putut fi regăsită nici
pe pagina web a Ministerului Economiei, nici pe pagina web a Parlamentului. La
fel, pe pagina web a Ministerului Economiei (la compartimentul «Transparența
decizională») nu au putut fi identificate urme a consultărilor publice a
proiectului Legii cu privire la energetică.

Totodată, în raportul de expertiză s-a constatat că nota informativă conține o
analiză economico-financiară sumară a implementării proiectului.

În cazul adoptării proiectului de Lege cu privire la energetică de către
Parlament, respectarea principiilor transparenței, participării și
responsabilizării va fi asigurată suficient.

În proiectul Legii cu privire la energetică nu au fost identificate prevederi
care să nu fie conforme Constituției Republicii Moldova, standartelor
internaționale în domeniul energetic, jurisprudenței Curții Constituționale și
a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Totuși, unele prevederi din proiect ar trebui să fie examinate cu o atenție
deosebită. Astfel, cît privește art.6 din proiect care stabilește atribuțiile
autorităților publice locale, ar trebui să se țină cont de faptul că orice
delegare de competențe suplimentare APL din partea statului trebuie să fie
însoțită de alocarea de resurse financiare necesare pentru a acoperi costul
exercițiului competenței delegate (Legea nr.436 din 28.12.2006 privind
administrația publică locală).

Cît privește redacția art.15, întitulat «Controalele Agenției» ar trebui să fie
luate în considerație prevederile proiectului Legii pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică
art.15, 19; Legea privind protecția mediului înconjurător art.26; Legea privind
apărarea împotriva incendiilor art.23; ș.a.), înregistrat în Parlament cu
nr.293 din 27.06.2016.

Totodată, proiectul de Lege nu corespunde prevederilor art.19 din Legea nr.780
din 27.12.2001 privind actele legislative, care stabilește regulile de limaj,
ortografie și punctuație în actul legislative.

Proiectul nu aduce atingere drepturilor și libertăților omului așa cum sunt
acestea consfințite în Constituția Republicii Moldovei și este gender neutru.


Raportul complet poate fi accesat pe adresa:
https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-728.html

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia