Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Procuratură

6

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Procuratură
  din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Justiției.

 

Potrivit autorului, elaborarea și promovarea proiectului
este prevăzută în:  Strategia de reformă
a sectorului justiției pentru anii 2011-2016; Acordul de finanțare dintre Guvernul RM și UE privind Programul de
suport al reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14.06.2013, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 02.09.2013; și Acordul de Asociere între RM,
pe de o parte, și UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112 din
02.07.2014.

 

Totodată, potrivit autorului, proiectul urmărește
următoarele obiective:
– instituirea standardelor europene/comunitare în organizarea și activitatea
Procuraturii (identificarea locului și rolului Procuraturii și raporturile
acesteia cu puterea executivă, legislativă, judecătorească; concentrarea
competențelor Procuraturii în cadrul sistemului de justiție penală; optimizarea
structurii Procuraturii, reieșind din domeniile de intervenție și competențele
sale; promovarea specializării în cadrul Procuraturii; sporirea transparenței
activității Procuraturii);
– consolidarea statutului procurorului (asigurarea unui nivel înalt de
competență profesională și integritate; precizarea competențelor procurorului
la exercitarea atribuțiilor Procuraturii și în cadrul raporturilor dintre
acesta și alți subiecți ai procesului penal; asigurarea independenței
decizionale a procurorului la executarea atribuțiilor sale);
– revizuirea managementului resurselor Procuraturii (alocarea adecvată a
resurselor organizatorice, financiare, materiale și umane în cadrul
Procuraturii; consolidarea rolului organelor de autoadministrare a Procuraturii
la administrarea resurselor Procuraturii).

 

Deși
n
ota informativă a proiectului de Lege cu privire la
Procuratură conține o argumentare suficientă a promovării proiectului, totuși
aceasta nu abordează, în mod special, analiza nivelului de conformitate a
prevederilor proiectului cu standardele internaționale.

 

Prin implementarea proiectului de Lege, în cazul
adoptării acestuia, respectarea principilor transparenței, participării și responsabilizării
va fi asigurată suficient.

 

Proiectul de Lege cu privire la Procuratură este conform
parțial Constituției, legislației corelative, 

standardelor internaționale și jurisprudenței CtEDO, iar
anumite prevederi din proiect  limitează
drepturile garantate constituțional

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-667.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”, susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..