Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la statutul municipiului Chișinău

1

Centrul de Analiză și
Prevenire a Corupției (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilității proiectului
Legii cu privire la statutul municipiului Chișinău.

 

Autor nemijlocit al
proiectului de Lege este un grup de deputați în Parlament.

 

Potrivit notei
informative, proiectul de lege privind statutul municipiului Chișinău are ca
scop reglementarea detaliată și specifică a administrării mun.Chișinău, pentru
evitarea divergențelor și neclarităților, conflictelor de competențe,
soluționarea mai eficientă a problemelor din municipiu și alte chestiuni
importante în sfera de administrare a mun.Chișinău.

 

Nota informativă nu
conține toate elementele unei fundamentări necesare proiectului de act
legislativ, așa cum derivă din cerințele legii. Astfel, nota informativă are un
conținut general, nefiind argumentate delimitările și transferurile de
competențe între Consiliul municipal și Primarul general, care diferă de cele
existente actualmente în legislația privind administrația publică locală.

 

Totodată, nota
informativă nu conține o fundamentare economico-financiară a proiectului de
lege, însă acest lucru era necesar, deoarece proiectul presupune cheltuieli financiare,
întrucît  acesta prevede instituirea unor
funcții noi salarizate în administrația publică a mun.Chișinău – cabinetul
Primarului general, vicepretori, secretarul preturii. Autorii nu au prevăzut
nici sursele de proveniență a respectivelor cheltuieli financiare. Acest fapt
contravine Constituției (art.131), precum și jurisprudenței Curții
Constituționale, care în Hotărîrea nr.5 din 18.02.2011 a menționat că majorarea
cheltuielilor bugetare trebuie să fie acceptate în mod obligatoriu de către
Guvern și nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea
sursei de finanțare.

Reieșind din importanța
proiectului de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare tuturor
instituțiilor publice interesate, să fie supus consultărilor publice cu societatea
civilă, pentru formularea recomandărilor, iar, în final, avizele, sinteza
recomandărilor recepționate urmau să fie anexate la dosarul de însoțire a
variantei finale a proiectului de act legislativ. Plus la aceasta, în raportul
de expertiză s-a arătat că la dosarul proiectului de lege nu există avizul
Guvernului (potrivit Constituției și Regulamentului Parlamentului, proiectele
de acte legislative și propunerile legislative înaintate de deputați se remit
Guvernului spre avizare).

 

Autorii nu menționează în
proiect, nici în nota informativă despre compatibilitatea cu reglementările
legislației comunitare și alte standarde internaționale. Din analiza
prevederilor proiectului de lege, în raportul de expertiză s-au constatat norme
contrare standardelor internaționale. În speță, este vorba de normele, ce se
referă la acordarea unor împuterniciri suplimentare Primarului general, în
detrimentul consiliului municipal. Standardele internaționale stabilesc
supremația Consiliilor Locale în exercitarea autonomiei locale asupra
Primarului și acordarea către Consiliu a pîrghiilor eficiente de asigurare a
controlului asupra activității Primarului. Totodată, se prevede necesitatea de
acordare unei atenții deosebite pentru asigurarea balanței de puteri dintre
Consiliile Locale și Primar pentru a nu admite diminuarea rolului Consiliilor
Locale, garantat de Carta Europeană pentru Autonomia Locală.

 

Din textul proiectului
rezultă stabilirea și promovarea expresă a unor interese/beneficii. Or, un șir
de norme din proiect acordă competențe sporite pentru Primarul general în
raport cu consiliul municipal. Schimbarea balanței de competențe între
consiliul municipal și Primarul general, în favoarea ultimului, ar putea aduce
în anumite situații beneficii, însă ar putea și prejudicia interesele
(drepturile, libertățile) anumitor categorii de persoane sau chiar prejudicia
interesul public.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat asupra necesității revizuirii
detaliate a textului proiectului de lege pentru excluderea normelor contrare
legislației și standardelor internaționale, evitarea dublării cadrului legal,
întru prevenirea dispersării normelor cu același conținut și/sau scop în acte
legislative diferite, precum și întru ajustarea la exigențele normelor tehnicii
legislative.

 

 

Raportul
complet poate fi accesat pe a
dresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-645.html                       

 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor
normative și legislative”, susținut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands.