Comunicat de presă la proiectul Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului

7

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat
expertiza din perspectiva drepturilor omului a proiectului Legii  pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului
Poporului.  Autor al proiectului
este  Ministerul Justiției.

Potrivit notei informative, scopul proiectului este consolidarea instituției
Avocatului Poporului prin aprobarea unui act legislativ, care să descrie modul
de funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, instituție care oferă suportul
necesar Avocatului Poporului să-și exercite mandatul.

Nota informativă la proiectul de act legislativ  conține o argumentare suficientă a promovării
proiectului. Regulamentul conține modificările privind statutul personalului
oficiului, inclusiv calitatea de funcționar public precum și statutul de
cabinet al persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Sfera de reglementare a proiectului corespunde
următoarelor drepturi constituționale: dreptul la apărare  (art. 26 din Constituția RM); dreptul la muncă
și la protecția muncii (art. 43 din Constituția RM); dreptul la petiționare
(art. 52 din Constituția RM); dreptul persoanei vătămate de o autoritate
publică la restabilirea dreptului încălcăt în declarații (art. 53 din Constituția
RM).


Prin implementarea proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea
principiului participării  va fi
asigurată suficient, iar a principiului transparenței insuficient. Astfel, toate
datele privind cazurile de pretinsă încălcare a drepturilor fundamentale
parvenite de la cetățeni sunt păstrate confidențiale. Acestea nu pot constitui
obiectul publicării datelor către public. Avocatul Poporului prezintă anual
Parlamentului raportul de activitate, care este, în baza practicii existente,
publicat pe situl actualului Centru pentru Drepturile Omului. Prevederi exprese
privind comunicarea cu publicul nu sunt. Forma legală de comunicare cu populația
are loc prin intermediul cererilor, petițiilor, sesizărilor înaintate de
cetățeni în baza legislației cu privire la petiționare.

 

Totodată, prin implementarea proiectului, respectarea
principiului responsabilizării nu va fi  asigurată.  Proiectul de lege nu permite instituirea unui
mecanism de monitorizare a politicilor elaborate de Oficiul Avocatului
Poporului.

Proiectul Legii este conform Constituției, standardelor
internaționale și parțial conform  legislației corelative. La fel, proiectul este
conform  jurisprudenței Curții
Constituționale și a CtEDO în domeniul de reglementare.

 

Din prevederile proiectului de lege nu reiese careva
discriminare bazată pe gen sau favorizarea unui gen în defavoarea altuia.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-650.html  

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Armonizarea legislației cu standardele
internaționale în domeniul drepturilor omului”, în parteneriat cu Apărătorii
Drepturilor Civile din Suedia.