Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului funciar; Legii privind prețul normativ și modul de vînzare cumpărare a pămîntului

3

Autor nemijlocit al proiectului Legii este un deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Proiectul Legii prevede simplificarea procedurii de schimbare a destinației terenurilor, acordînd consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale competența de adoptare a deciziilor privind schimbarea destinației terenurilor (în actuala reglementare schimbarea destinației terenurilor este efectuată de către Guvern).

În raportul de expertiză se arată că simplificarea procedurii de schimbare a destinației terenurilor trebuie precedată de o evaluare economică a terenurilor agricole existente în RM. O asemenea evaluare constituie o condiție esențială pentru organizarea și valorificarea pămîntului în scopul realizării obiectivului de bază al politicii funciare. Pentru Moldova (cu o suprafață doar de 33843,5 km2.) pămîntul are o importanță deosebită, deoarece: constituie suportul activității din agricultură, reprezintă elementul determinant al capitalului agricol, prin exploatarea pămîntului se asigură securitatea agroalimentară a populației. Totodată, trebuie să se țină cont și de eventualul
interes sporit al străinilor pentru terenurile din R Moldova. Dacă va fi simplificată procedura schimbării destinației, cea mai mare parte din aceste terenuri ar putea fi vîndute agenților economici din străinătate.

În concluzie CAPC a opinat că proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului funciar; Legii privind prețul normativ și modul de vînzarecumpărare a pămîntului, în principiu nu trebuie adoptat, deoarece:
– proiectul nu conține o argumentare satisfăcătoare;
– din conținutul proiectului rezultă că prin acesta sînt lobate interesele unor agenți economici;
– soluționarea problemelor care au fost invocate drept argumente pentru promovarea proiectului de Lege ar putea fi efectuată prin modificarea Capitolului V din Codul funciar, în sensul întroducerii unei norme, care ar permite fermierilor să utilizeze o parte din terenurile agricole în scopul amplasării construcțiilor (depozite, frigidere, fabrici de prelucrare a fructelor și legumelor, ferme) necesare pentru activitatea de fermier.

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative etapa V", care este susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.