Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova; ș.a.)

6

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la asociațiile obștești; Legea privind Serviciul de Informații și
Securitate al Republicii Moldova; ș.a.)

Autor al proiectului este un grup de
deputați în Parlament.

Prin proiect se propun modificări și
completări la: Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești;
Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al
Republicii Moldova; Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002;
Legea nr. 54 din 21.02.2003 privind contracararea activității extremiste; Codul
de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14.03.2003; Legea nr. 59
din 29.03.2012  privind activitatea
specială de investigații.

Potrivit notei informative, proiectul are ca scop remedierea omisiunilor și
inadvertențelor de ordin legislativ identificate atît în procesul implementării
legii penale, cît și în procesul de implementare a Legii nr. 54 din 21.02.2003
privind contracararea activității extremiste.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului.
Astfel, autorul susține necesitatea proiectului, invocîndu-se anumite probleme
în aplicarea reglementărilor legislative pe segmentul asigurare a securității
statului, precum și contracarare a activității extremiste, fără a concretiza
natura acestor probleme. Nota informativă conține referințe la legislația
relevanta a altor state (Spania, România, Republica Federală Germania,
Federația Rusă, Ucraina), fără a analiza nivelul de compatibilitate a
prevederilor din proiect cu standardele în domeniu (în special – Recomandarea
Consiliului Europei (2005) 10 cu privire la tehnicile speciale de
investigații).


Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor drepturi: Dreptul
la viața intimă familială și privată (art.28 din Constituția RM); Secretul
corespondenței (art.30 din Constituția RM); Libertatea conștiinței (art. 31 din
Constituția RM); Dreptul de vot și dreptul de a fi ales (art. 38 din
Constituția RM); Libertatea întrunirilor (art. 40 din Constituția RM).

Potrivit raportului de expertiză, au fost identificate mai mulți factori de
vulnerabilitate: prevederi necorespunzătoare normelor din legislația
corelativă; prevederi necorespunzătoare standardelor internaționale; prevederi
necorespunzătoare jurisprudenței CtEDO; prevederi care încalcă drepturile/libertățile;
prevederi necorespunzătoare normelor constituționale. Totodată, proiectul
conține și factori de coruptibilitate: formulare ambiguă care admite
interpretări abuzive; dezechilibru între încălcare și sancțiune. Unele
prevederi poartă un caracter confuz. Proiectul necesită revizuire prin prisma
exigențelor tehnicii legislative.

Astfel, în raportul de expertiză s-a arătat că necesită o revizuire conceptuală
art. II, pct. 2 – redacția articolelor 7/1 și 7/2 propuse spre completare la
Legea nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al
Republicii Moldova. Prevederile conțin norme privind mandatul de securitate,
modalitatea de solicitare și de eliberare a acestuia, încheierea judecătorească
privind mandatul, modul de contestare a acesteia, procedura de informare a
persoanei privind măsurile înfăptuite în privința sa în baza mandatului.
Normele ar trebui concretizate astfel, încît să fie cît mai precise, clare și
previzibile. Altfel, acestea cad în neconformitate cu jurisprudența CtEDO
(Iordachi și alții vs Moldova). În redacția actuală, fiind expuse vag,
prevederile ar putea genera abuzuri grave în aplicare, astfel fiind posibile
încălcări ale drepturilor fundamentale ale persoanelor în privința cărora a
fost eliberat mandatul de securitate, precum și ale altor persoane, inclusiv
încălcări ale dreptului la viața privată, garantat prin art. 28 din Constituția
RM.

Sînt inacceptabile prevederile propuse în art. 7/1 alin. (2), potrivit cărora o
măsură specială de investigații ar putea fi aplicată fără mandat de securitate.
Această prevedere este neconformă Recomandării Consiliului Europei (2005) cu
privire la tehnicile speciale de investigații, care stabilește obligația
statelor membre de a adopta măsuri legislative menite să asigure un control
eficient asupra implementării tehnicilor speciale de investigații de către o
autoritate judiciară sau altă autoritate independentă, inclusiv prin
autorizare.

La fel, sînt inacceptabile prevederile din alin. (9) termenul pentru care
poate fi dispusă măsura specială de investigații în condițiile mandatului de
securitate, în afara unui proces penal, nu poate depăși termenele stabilite de
Codul de procedură penală al RM. Altfel, normele sînt abuzive. În același sens,
sînt inacceptabile și prevederile din art. 7/2 alin. (3) propus spre
completare, potrivit cărora persoana ar putea fi neinformată despre măsurile
înfăptuite în privința sa în baza mandatului de securitate. Mai mult, pornind
de la esența normelor, acestea țin de un proces judiciar, fiind în conexiune cu
activitatea specială de investigații. Pentru aceste motive, în raport s-a
arătat că ar fi mai potrivit, dacă aceste norme ar fi incluse în Codul de
procedură penală, cu referințele de rigoare la acestea în Legea nr. 59 din
29.03.2012 privind activitatea specială de investigații și Legea nr. 753 din
23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al RM. Or, potrivit
art. 2 alin. (4) din Codul de procedură penală al RM, normele juridice cu
caracter procesual din alte legi naționale pot fi aplicate numai cu condiția
includeri lor în Codul de procedură penală al RM.

Potrivit proiectului, mandatul de securitate poate fi solicitat în afara unui
proces penal pentru efectuarea, inclusiv, a unor măsuri speciale de
investigații, care, în sensul art. 18 alin. (3) din Legea nr. 59 din 29.03.2012
privind activitatea specială de investigații, pot fi efectuate doar în cadrul
unui proces penal. Astfel, se răstoarnă întreg concept al inaplicabilității
anumitor măsuri speciale de investigații în afara procesului penal. Pentru a
promova o astfel de propunere, este necesară o justificare fundamentală în Nota
informativă.

 

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-641.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Armonizarea legislației cu standardele
internaționale în domeniul drepturilor omului”, susținut financiar de Apărătorii
Drepturilor Civile din Suedia.