Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea metrologiei art.1’1, 1’2, 2, ș.a.; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice – art.5; ș.a.)

5

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului  Legii  pentru
modificarea și completarea unor acte legislative (Legea metrologiei art.1’1,
1’2, 2, ș.a.; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și
a producției alcoolice – art.5; ș.a.)  din
perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului este Ministerul Economiei.

 

Potrivit notei informative, amendamentele propuse reies
din angajamentele Republicii Moldova asumate prin documentele de politici
publice, a necesității continuării procesului de armonizare cu aquis-ul
comunitar și transpunerea în legislația națională a Directivei 2007/45/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a
normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate, de abrogare a
Directivelor 75/106/CEE și 80/232/CEE ale Consiliului și de modificare a Directivei
76/211/CEE a Consiliului, Directivei Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind
apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în
funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate (76/211/CEE),
Directivei Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislațiilor
statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare,
Directivei Consiliului din 20 decembrie 1979 privind apropierea legislațiilor
statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei
71/354/CEE, Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului în
partea ce ține de condițiile ce au impus elaborarea proiectului, finalitățile
urmărite prin implementarea noilor reglementări, nivelul compatibilității
proiectului cu reglementările corespondente ale instrumentelor de bază europene
în domeniu, fundamentarea economico-financiară, etc.

Proiectului nu conține prevederi exprese, care s-ar referi la posibilitatea
persoanelor interesate să solicite de la autoritatea publică oferirea de
argumente și explicații pentru justificarea deciziilor și acțiunilor. O astfel
de lege ar  trebui să conțină prevederi
exprese privind drepturile, obligațiile și responsabilitățile autorității
publice.

Aplicarea unor prevederi a proiectului ar putea încălca indirect drepturile și libertățile fundamentale. Potrivit art.
53 din Constituția  Republicii Moldova,
persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act
administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită
să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea
pagubei. Or, proiectul actului normativ expertizat nu reglementează suficient
mecanismul de contestare a deciziilor și acțiunilor autorităților public,
precum și mecanismul de supraveghere și control (ierarhic, intern, public).

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-638.html 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul
implementării proiectului „Armonizarea legislației cu standardele
internaționale în domeniul drepturilor omului”, susținut financiar de
Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.