Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat, Codul penal; ș.a.)

5

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii  pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea taxei de stat, Codul penal; ș.a.) din perspectiva
drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Muncii,
Protecției Sociale și Familiei.

Potrivit notei informative, proiectul urmărește cîteva
scopuri și anume:

· eficientizarea mecanismului de soluționare a actelor de
violență în familie, consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor
victimelor infracțiunilor;

· implementarea recomandărilor din 2013, oferite de către
Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, ale experților
internaționali, precum și a recomandărilor expuse în rapoartele naționale și în
studiile elaborate în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;

· realizarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni
pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii
2011-2016 (Domeniului specific de intervenție 2.5.3.);

· armonizarea cadrului legal național în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în familie la standardele europene și anume
la prevederile Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și
combaterea violenței față de femei și violenței domestice, pe care Republica
Moldova, însă, până în prezent nu a semnat-o și nici nu a ratificat-o;

· realizarea acțiunilor prevăzute în Titlul II art.3 al.2
lit. e) pct. 9 și 10) din Planul național de acțiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană în perioada
2014-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 808 din 7 octombrie 2014.

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei conține o argumentare suficientă a promovării proiectului, fiind
enunțate condițiile care au impus elaborarea proiectului și făcîndu-se referire
la rapoarte internaționale și naționale în domeniul combaterii violenței
împotriva femeilor și violenței domestice.

Proiectul este conform Constituției, legislației
corelative, standardelor internaționale, jurisprudenței Curții Constutiționale
și a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Totuși, unele amendamente reprezintă un pas înapoi la
nivel de politică de stat în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului
violenței în familie. Astfel, autorul proiectului propune dezincriminarea
violenței psihologice ca formă a violenței domestice și propune excluderea
prevederilor referitoare la reabilitarea agresorilor. Această abordare ignoră circumstanțele
și condițiile care generează violența domestică, precum și problemele
persoanelor care constituie factori determinanți pentru manifestările de violență.

În raportul de expertiză s-a arătat că abordarea violenței doar sub aspect
fizic, material, ignorând violența psihică, constituie o retrogradare. Or,
anume această formă de violență este recunoscută ca atare și condamnată atât
prin intermediul instrumentelor internaționale, cât și în jurisprudența
instanțelor judiciare internaționale.

În cadrul expertizei vulnerabilității au fost identificați o serie de factori
de vulnerabilitate și anume: atitudini diferențiate din perspectiva politicilor
de reabilitare/resocializare a victimei/agresorului, norme care limitează,
ignoră drepturi.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-720.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

 Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia