Comunicat de presă la proiectul Legii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

4

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege privind clauzele
abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Economiei.

În rezultatul analizei prevederilor proiectului Legii,
CAPC a formulat următoarele obiecții și concluzii:

a) la elaborarea proiectului urma să se țină cont de
specificul relațiilor economice din R Moldova;
b) nota informativă nu conține referințe privind efectuarea unor studii sau
cercetări în materie de contracte, încheiate cu consumatorii, și
individualizarea clauzelor abuzive;
c) prevederile proiectului urmează a fi coordonate cu normele Codului civil, în
partea ce se referă la: nulitatea actului juridic, termenul de prescripție,
efectele declarării nulității actului juridic etc.;
d) în proiect sunt utilizate noțiuni care nu sînt reglementate de Codul civil
sau alte acte legislative (spre exemplu: art.3 din proiect definește noțiunea
de „comerciant” care nu este utilizată în Legea cu privire la activitatea de
întreprinzător);
e) proiectul conține formulări ambigui care admit interpretări abuzive (spre
exemplu: expresia „cu excepția cazurilor în care există motive întemeiate”
care, de altfel, este utilizată frecvent în textul proiectului);
f) proiectul nu reglementează procedeele de constatare și eliminare a clauzelor
abuzive;
g) unele formulări din proiect nu corespund exigentelor art.19 din Legea
privind actele legislative;
h) proiectul stabilește atribuții pentru un organism inexistent, fără inserarea
în "Dispozițiile finale și tranzitorii" a normelor privind
instituirea unui asemenea organ.

Cu toate acestea, în concluziile raportului s-a arătat că
adoptarea unei asemenea legi este binevenită, ținînd cont de faptul că în procesul
de elaborarea a proiectului s-a ținut cont de Directiva Consiliului 93/13/CE
din 05.04.1993 și că prin acest proiect de lege cadrul normativ național va fi
ajustat legislației comunitare în domeniu.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.